:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ОРГАНIЗАЦIЇ ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВIРОК :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ОРГАНIЗАЦIЇ ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВIРОК
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ОРГАНIЗАЦIЇ ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВIРОК
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМИ ОРГАНIЗАЦIЇ ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВIРОК

 
08.04.2014 16:34
Автор: Ковальська Галина Анатолiївна, студентка Вiнницького нацiонального аграрного унiверситету; Чудак Лiна Анатолiївна, асистент кафедри аудиту та державного контролю Вiнницького нацiонального аграрного унiверситету
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Головним елементом у податковому процесi є контроль за формуванням  та реалiзацiєю системи оподаткування в державi. Податковий контроль створює умови для виконання податками своєї фiскальної функцiї – формування грошових надходжень держави. Найефективнiшою формою податкового контролю є податкова перевiрка, за допомогою якої  податкiвцi контролюють правильнiсть нарахування i сплати податкiв до бюджету. У данiй роботi розглядаються суть та проблеми документальних перевiрок.
Дану проблему розглядали такi науковцi як Ю.В. Гаруст, Н.А. Маринiв, Д.М. Рева,Ж. Боден, А. Вагнер, А. Смiт, Ф. Ф. Бутинець, О. Д. Василик, О. Воронкова, М. М. Весельний, Л.  М.  Касьяненко, М. П. Кучерявенко та iншi.
Згiдно Податкового Кодексу України (далi – ПКУ), документальнi перевiрки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених ПКУ та iншими законами України.
Документальною є перевiрка, в якiй перевiряється своєчаснiсть, достовiрнiсть та сплата всiх передбачених Податковим Кодексом України податкiв та зборiв, а також дотримання валютного та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, а також дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових вiдносин iз працiвниками (найманими особами) [3].
Документальнi перевiрки подiляються на плановi та позаплановi, що в свою чергу подiляються на виїзнi i невиїзнi.
Документальна невиїзна перевiрка виконує  двi функцiї: 1) це засiб контролю за правильнiстю i достовiрнiстю складання податкових декларацiй; 2) як основний засiб вiдбору платникiв податкiв для проведення виїзних перевiрок. Документальна виїзна перевiрка є детальнiшою формою контролю i повинна призначатися тiльки тодi, коли  документальна невиїзна перевiрка є неефективною.
Головними проблемами при органiзацiї проведення документальних перевiрок є:
1. Отримання податкiвцем недостовiрної iнформацiї, надання платником податкiв навмисно скоригованої звiтностi, зменшення суми доходiв, не надання первинних документiв.
2. Порушення прав перевiряючих органiв.
3. Протидiя платника податкiв щодо проведення перевiрки контролюючими органами.
4. Приховування платниками  податкiв свого виду дiяльностi.
Проведення податкової перевiрки спонукає податкового iнспектора здiйснювати поглиблену пiдготовку контрольних заходiв. Основною проблемою , з якою зiштовхуються податкiвцi  на початковiй стадiї, тобто пiдготовцi до проведення перевiрки є вибiр об’єкта перевiрки. Також визначають пiдставу для проведення перевiрок та ознайомлюються з результатами попереднiх перевiрок. Деякi  платники податку не надають достовiрної звiтностi та документiв, приховують свої доходи для мiнiмiзацiї нарахованих та сплачених податкiв чи взагалi ухиляються вiд сплати податкiв. Тому для податкiвця основною метою є визначення  достовiрного  доходу пiдприємства, правильнiсть складання декларацiй, обчислення  суми податку та його своєчасна сплата до бюджету.   
Згiдно ПКУ, платники податкiв, податковi агенти та їх посадовi особи несуть вiдповiдальнiсть у разi вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та iншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи [3].
Отже, податкова перевiрка є важливою для успiшного виконання фiскальної функцiї – збiльшення надходження у бюджет країни. Проте для успiшного функцiонування потрiбно  усунути проблеми проведення органiзацiї податкових перевiрок таким чином:
- удосконалити нормативно – правову базу;
- полiпшити  функцiї виявлення осiб, якi ухиляються вiд сплати податкiв i зборiв,а також осiб якi надають неправдиву iнформацiю.
- пiдвищувати вимоги до попереднього вiдбору суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi для перевiрок [1].

Список використаних джерел:
1.Анфiногентова Н.Й. Аналiз контрольно-перевiрочної роботи державної податкової служби України// Вiсник соцiально-економiчних дослiджень. – 2010. –  №38. –  С.22-27
2.I.М. Васькович, М.М. Баран. Податковi перевiрки:сучасний стан та процедури проведення //Вiсник Нацiонального унiверситету «Львiвська полiтехнiка», Менеджмент та пiдприємництво в Українi. – 2013. – №767. – С.104
3.Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 року N 2755-VI, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.sta.gov.ua/


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ АГРАРНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
25.04.2014 17:25
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
25.04.2014 14:48
ПОДАТКОВІ НОВАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПРОГРАМИ УКРАЇНИ
17.04.2014 18:15
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
11.04.2014 16:38
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ
03.04.2014 20:01
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.189 сек. / Mysql: 1338 (0.139 сек.)