:: ECONOMY :: ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 7  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ

 
18.12.2013 02:32
Автор: Лисенко Олена Анатоліївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри менеджменту, Національний університет харчових технологій
[Секція 1. Економіка та підприємництво; ]
На сучасному етапі розвитку одним з критеріїв продовольчої безпеки кра-їни є її здатність забезпечити населення продуктами харчування на рівні повно-го самозабезпечення, що можливо за умов формування достатнього сукупного платоспроможного попиту та місткості внутрішнього продовольчого ринку. Так у 2012р. середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства перевищи-ли доходи, отримані за аналогічний період 2011 р. на 8,4%. При цьому міське домогосподарство отримувало в середньому за місяць більше на 8,3%, аніж за аналогічний попередній період, сільське – на 8,6%. Стосовно домогосподарств з дітьми та без дітей приріст загальних доходів у 2012 р. порівняно з 2011 р. від-повідно склав 8,7% і 8,1% [1, с. 197-211; 2, с. 195, 211].
Але, як і в попередні роки всі домогосподарства спрямовували на продо-вольчі товари більшу частину сукупних витрат: сільські домогосподарства – 57,5%, міські – 52,5%, домогосподарства з дітьми до 18 років – 53,4% свого бюджету, домогосподарства без дітей – 54,1%. Проте дані показники знизилися порівняно з 2011р. за рахунок збільшення частки витрат на купівлю непродово-льчих товарів [1].
Проте, незважаючи на зростання загальних доходів, домогосподарства не збільшили вартість добового раціону, що призвело до зменшення частини су-купних витрат на продукти харчування в кожному виді домогосподарств. Та-кож до структурних змін у харчуванні домогосподарств призвела і цінова ситу-ація на продовольчі товари, яка склалася в Україні у 2012 р. Загалом темп при-росту середньодушових загальних доходів домогосподарств у 2012р. порівняно з 2011р. перевищив рівень індексу споживчих цін за цей період: 108% проти 100,8% [3, с. 132].
У 2012р. продукти харчування за рік у цілому подешевшали на 2,9% про-ти зростання цін на 0,7% у 2011р. При цьому протягом року цінова динаміка мала нерівномірний характер. Від’ємна динаміка цін, яка спостерігалася в осін-ні місяці пояснюється гарним урожаєм зернових і плодоовочевих культур та ре-алізацією стабілізаційних заходів Уряду [3, с. 133]. При цьому цінові процеси майже на всі основні товарні групи у 2012р. порівняно з 2011р. мали дефляцій-ний характер, або суттєво нижчі темпи зростання цін.
Так, ціни на хліб і хлібопродукти знизилися на 0,3%. Найбільше здешев-лення було зафіксовано на рис (на 13,0%). Також подешевшали продукти пере-робки зернових – на 7,6% і найбільше – гречані крупи – на 17,2% та пшоно – на 14,6%. Враховуючи, що урожай зернових 2011-2012 рр. був більш ніж достат-нім для насичення внутрішнього попиту країни, тому формування цін на ці то-вари було ринковим при постійному контролі Уряду за невиправданим підви-щенням цін окремими постачальниками [3, с. 133]. Але не зважаючи на це від-булося зростання цін у виробництві даного виду продукції на 4,1% завдяки зро-станню тарифів на електроенергію та цін реалізації сільськогосподарської про-дукції, що негативно вплинуло на ефективність діяльності виробників даного виду продукції.
Також, на ринку продовольства відбулося зниження цін на цукор завдяки гарному врожаю цукрових буряків та зниженню світових цін. Протягом року спостерігалася від’ємна динаміка цін на цукор, що призвело до загального зни-ження цін за рік на 16,8% за виключенням липня та серпня, коли відбулося по-дорожчання цукру у зв’язку із сезонним підвищенням внутрішнього попиту [3, с. 134]. У виробництві цукру ціни також мали тенденцію до зниження і склали 88,5% у грудні 2012 р. порівняно з аналогічним періодом 2011 р. [4, с. 144]. Зниження цін на цукор призвело до збільшення його споживання домогоспо-дарствами на 3,2%.
Найбільше зниження цін у 2012р. спостерігалося на овочі (на 22,5%) за рахунок великої пропозиції овочевої продукції завдяки гарному врожаю. Серед овочів тільки капуста подорожчала на 15,6%, що, в цілому, не дозволило зрости рівню споживання овочів, що можна пояснити особливостями харчування укра-їнців. Цінова ситуація на ринку фруктів мала загальне зниження у 2012р. на 2,1%, що зумовлено здешевленням яблук на 11,4% та цитрусових на 2,0%, а по-дорожання такого невластивого для українського споживача продукту як бана-ни на 7,9% [3, с. 135], призвела до загального і найбільшого зростання спожи-вання фруктів домогосподарствами України на 5,9%.
Здешевлення молока та молочних продуктів завдяки відсутності негатив-них зовнішніх чинників призвело до збільшення споживання даного виду про-дукції на 2,6%. Проте, у цьому сегменті ринку споживчі ціни формувалися шляхом балансування попиту та пропозиції. Так, за 2012р. подешевшали моло-ко, сири та сметана, тоді як у 2011р. спостерігалася протилежна тенденція і ціни на ці види продуктів зросли [3, с. 133]. Але, не зважаючи на зниження цін на молоко, у виробництві молочних продуктів зросли ціни на сметану, що призве-ло до зниження рентабельності виробництва даного виду продукції. На проти-лежність молочним продуктам суттєве зниження цін на яйця порівняно з 2011 р. не призвело до зростання їх споживання, навіть відбулося зниження на 4,8% порівняно з 2011 р.
На ринку олії та жирів загалом відбулося незначне зниження цін за раху-нок здешевлення масла, соняшникової олії та маргарину проти підвищення цін на дані продукти у 2011 р. [3, с. 136], що загалом не дозволила підвищити рі-вень споживання даного виду продукції. Здешевлення масла вершкового відбу-лося і у його виробництві, що призвело до зниження ціни виробника на 8,1% проти зростання цін на підприємствах з виробництва олії та тваринних жирів.
Серед основних видів продукції на продовольчому ринку України тільки ціни на м’ясо та м’ясопродукти у 2012р. мали невисокий інфляційний характер, При цьому приріст цін виробників даного виду продукту склав 3,4%, який май-же втричі більший за величину приросту споживчих цін. В структурі даного продукту найбільше зросли ціни на ковбасні вироби та субпродукти, на 1,0% та 0,3% – на м’ясо птиці та яловичину [4, с. 144]. У той же час свинина подешев-шала на 1,3%. Проте, не зважаючи на це, загальне зростання цін призвело до зниження споживання м’яса та м’ясопродуктів на 2%.
Таким чином, проведене статистичне дослідження показує, що у 2012 р. середньомісячні доходи зросли більше за середній рівень по країні в сільських домогосподарствах та домогосподарствах з дітьми, що свідчить про тенденції стабілізації рівня життя в сільській місцевості. Внаслідок деякої стабілізації економіки та намічених тенденцій щодо дефляційного характеру цін на деякі основні види продуктів харчування відбулося незначне зниження сукупних ви-трат на продовольчі товари в усіх видах домогосподарств. Зниження цін на де-які види продуктів харчування призвело до зростання їх споживання, що в ці-лому поліпшило ситуацію з економічною доступністю даних видів продуктів. Але не зважаючи на тенденцію щодо зниження споживчих цін, або невисокий їх приріст, в харчовій промисловості відбувається випереджаючими темпами зростання цін виробників, що свідчить про негативні наслідки в діяльності під-приємств.

Список використаних джерел:
1. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2012 році (за даними ви-біркового обстеження умов життя домогосподарств України) : статистичний збірник / Відп. за вип. І.І. Осипова. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – Ч. І. – 377 с.
2. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2012 році (за даними ви-біркового обстеження умов життя домогосподарств України) : статистичний збірник / Відп. за вип. І.І. Осипова. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – Ч. І. – 377 с.
3. Профацька Н.В. Зміни цін і тарифів на споживчому ринку у 2012 році / Профацька Н.В. // Доповіді з окремих питань соціального і економічного стано-вища України. – К. : Державний комітет статистики України, 2013. – С. 131-139.
4. Коуп Т.В. Зміни цін виробників промислової продукції у 2012 році / Коуп Т.В. // Доповіді з окремих питань соціального і економічного становища України. – К. : Державний комітет статистики України, 2013. – С. 140-147.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
17.12.2013 23:26
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ
17.12.2013 23:20
ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ СУЧАСНИХ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІКИ – РОЗВИТОК ПОНЯТІЙНОГО БАЗИСУ
17.12.2013 18:22
ВІТЧИЗНЯНІ СИСТЕМИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ
17.12.2013 17:48
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФІРМИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
17.12.2013 17:28
СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНОЙ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
17.12.2013 15:54
ВАРТІСНІ КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ
14.11.2013 16:38
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ
14.11.2013 16:18
ВАРІАТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ ТА ЇЇ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
10.12.2013 12:54
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.202 сек. / Mysql: 706 (0.175 сек.)