:: ECONOMY :: ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ :: ECONOMY :: ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
:: ECONOMY :: ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 3  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 
17.12.2013 17:58
Автор: Пономарчук Олена Дмитрівна, доцент Київського економічного інституту менеджменту
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Стаття присвячена проблемі пошуку шляхів підвищення ефективності управлінських рішень в підприємствах малого та середнього бізнесу для забезпечення їх оптимальної поточної діяльності та подальшого розвитку. Проведено дослідження інформаційного забезпечення управлінських рішень в підприємствах малого та середнього бізнесу і запропоновано рекомендації щодо його покращення
Ключові слова: управлінські рішення, інформація, омнібусні дослідження.
Постановка проблеми. Управління підприємствами малого та середнього бізнесу як соціотехноекономічними системами вимагає цілеспрямованого впливу суб’єкту управління на об’єкт управління для забезпечення їх оптимальної поточної діяльності  і подальшого розвитку. Такий вплив відбувається на підставі розробки планів організації як кінцевого результату управлінських рішень. В теперішній час у зовнішньому та внутрішньому середовищі організації відбуваються дуже швидкі зміни і це постійно призводить до відхилень фактичних параметрів функціонування організації від запланованого розвитку. Тому для повернення рівноваги в діяльності організації необхідні адекватні, ефективні управлінські рішення.
Управлінське рішення це продукт праці (діяльності) менеджера, свідомий вибір менеджером одного із кількох альтернативних варіантів розвитку майбутніх подій на основі аналізу наявної інформації [4,с.461].
Технологія розробки, прийняття та реалізації  управлінських рішень на перший погляд може здатися простою, але вона включає постійне нагромадження інформації про об’єкт управління і можливі напрями його розвитку.
Аналіз останніх наукових джерел. Дослідженням управлінських рішень присвячено велику кількість наукових праць вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема,  праці Р. Акоффа, В. Афанасьєва, Е. Голубкова, Р.Гріфіна, П.Друкера, В. Кнорринга, А.Колота, О.Кузьміна, О.Мельник, М.Мескона, А.Пушкаря, Г.Райта, Е.Уткіна, Р.Фатхутдінова, Ф.Хміля, Д.Юдіна, В. Яцури та ін. Однак, незважаючи на велику кількість наукових робіт з теорії прийняття рішень, питання підвищення ефективності управлінських рішень в підприємствах малого та середнього бізнесу ще не знайшло остаточного вирішення, тому потребує подальшого дослідження.
Мета роботи. Метою даного дослідження є визначення можливостей для підвищення ефективності управлінських рішень в підприємствах малого та середнього бізнесу.
Викладення основного матеріалу дослідження. Важливо розуміти, що кризова ситуація в економіці ще не подолана, а також фактори зовнішнього середовища швидко змінюються. Тому для виживання і розвитку малого та середнього бізнесу особливо важливо приймати швидкі та адекватні конкретній ситуації рішення. В даних умовах особливої важливості набуває наявність  актуальної, своєчасної та достовірної інформації, яка є передумовою розроблення ефективного управлінського рішення, а також надходження інформації повинно бути організовано на регулярній основі. Зокрема, необхідно мати регулярну інформацію про кон’юнктуру ринку, тобто про попит, пропозицію, рівень цін, місткість ринку, стан товарних запасів, тощо. Особливо це стосується прийняття стратегічних рішень, помилка в яких може дорого коштувати підприємству.
Якщо підприємець володіє відповідною інформацією про сукупність економічних умов, які складаються на певний момент часу на ринку та за яких відбувається реалізація товару чи послуги, він може значно знизити ризик при прийнятті управлінських рішень і уникнути невірних рішень. Також регулярне отримання необхідної інформації дає можливість підприємству прогнозувати свою діяльність, оптимально використовувати наявні ресурси, оперативно, згідно з прогнозами, регулювати виробничу потужність фірми та ціни на свої товари чи послуги.
При проведенні дослідження інформаційного забезпечення управлінських рішень в підприємствах малого та середнього бізнесу використано метод збору первинної інформації – анонімне анкетне опитування, тобто опосередкована соціально-психологічна взаємодія між дослідником і опитуваним (респондентом). Цей  спеціальний метод систематизованого збору інформації від респондентів широко використовується в статистиці, маркетингу, соціології, психології, журналістиці та багатьох інших сферах діяльності. Існуючі правила проведення опитувань чітко дотримувались, тому вибірка є репрезентативною.
Результати  проведеного дослідження показали, що більшість опитаних фірм малого та середнього бізнесу (61%) для підготовки управлінських рішень використовують тільки внутрішню інформацію про збут, про прибутки та збитки, про запаси, тощо, а також інформацію від споживачів та ділових партнерів, з видань державних установ, періодики, книг, певну комерційну інформацію. Тобто, з цього можна зробити висновок, що для підготовки рішень ці підприємства користуються тільки вторинною інформацією, яку можливо легко отримати, і яка, може бути цінною й корисною та має невелику вартість. Проте вторинна інформація, особливо зовнішня, часто є застарілою, не актуальною і тому буває недостатньою для прийняття ефективних рішень в практичній діяльності підприємства.
Як показало проведене дослідження, послугами фахових дослідницьких організацій  користувалися лише 17% респондентів. Підприємства малого та середнього бізнесу найчастіше неспроможні за своїми обмеженими фінансовими можливостями замовляти виконання дослідження ринку фаховим  спеціалізованим фірмам. Про це заявили 81% опитаних.
Результати  власних досліджень ринку використовують 39% опитаних фірм. Проте часто при проведенні опитувань власними силами отримана інформація виявлялася недостовірною. Так 19% опитаних фірм відповіли, що в подальшому результати власних досліджень виявились зовсім невірними, 11% зазначили, що були частково недостовірними. Тому підприємствам, які не мають відповідних фахівців, важливо зрозуміти, що краще не проводити таких непрофесійних досліджень зовнішнього середовища, які в подальшому призводять до помилкових управлінських рішень. Дослідження, проведене самостійно, без участі фахівців, може давати неправдиву інформацію тому, що репрезентативність одержуваної інформації пов’язана з тим, наскільки професійно проведено цю складну роботу, чітко дотримано методичні та технічні правила проведення досліджень, виконано заходи для посилення надійності одержуваної інформації (наприклад, чи репрезентативна вибірка, чи коректно складені запитання, чи буде зрозуміла їх сутність респондентам, чи володіють респонденти необхідною інформацією, чи адекватна відповідь, тощо).
Висновки та рекомендації. Вважаємо, що підприємствам малого та середнього бізнесу буде корисно для отримання достовірної, актуальної, своєчасної інформації використовувати омнібусні дослідження, які є синдикативними моніторинговими дослідженнями, що спрямовані на вивчення локальних ринків товарів й послуг та які проводяться  фаховими консалтинговими, дослідницькими організаціями для декількох замовників одночасно. Омнібус – це опитування (анкетне, інтерв’ю), які включають блоки питань, що замовлені різними клієнтами. Омнібусні дослідження проводяться обов’язково за репрезентативною вибіркою, що забезпечує їх досить високу якість і достовірність отриманих даних. Такі дослідження мають визначену періодичність проведення, що дає можливість регулярно аналізувати динаміку різних чинників зовнішнього середовища та відстежувати ефективність прийнятих рішень. В той же час, фірма має можливість оплачувати тільки своє окреме питання або блок питань, що включено в спільне з іншими замовниками одночасне дослідження і це суттєво знижує вартість отриманої інформації в порівнянні з окремо замовленими спеціальними дослідженнями тільки для своєї фірми. Вартість для кожного із замовників залежить від кількості питань, які включаються в спільне дослідження та дешевше самостійного дослідження за такою ж методикою в 4–5разів. В Україні сьогодні достатньо дослідницьких організацій, які використовують омнібусні дослідження та завчасно повідомляють про терміни та умови їх проведення. Клієнти повинні до початку чергової хвилі досліджень звернутися до даної дослідницької фірми, узгодити коректне формулювання питань і через визначений період часу отримати звіт, який містить необхідні клієнту відповіді та дає можливість обирати найбільш ефективні управлінські рішення.
Тому пропонуємо підприємствам малого та середнього бізнесу більш детально ознайомитись з методикою проведення ринкових досліджень омнібус і в подальшому широко використовувати її для отримання регулярної, актуальної та недорогої інформації від фахових спеціалізованих фірм для підвищення ефективності управлінських рішень.

Список використаної літератури:
1. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: підручник/наук. Ред.. В. Яцура, Д. Олесневич. - Львів: Ба К, 2001 - 624с.
2. Косенков С.І. Маркетингові дослідження – К.: Скарби, 2004. – 464с.
3. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 387 с.
4. Тарнавська Н. П., Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія та практика: підручник для вузів.-Тернопіль: Карт-бланш, 1997.-456 с.
5. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003.- 608 с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ ТА ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ
18.12.2013 15:18
ОСОБЛИВОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
18.12.2013 14:41
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ НА ОСНОВІ РОМБУ ДЕТЕРМІНАНТНИХ ПЕРЕВАГ М. ПОРТЕРА
18.12.2013 02:23
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТРУДОВИХ ВИТРАТ ТА «ХРОНОФАГІВ» СУЧАСНОЇ ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ
18.12.2013 01:49
РАСЧЁТ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
16.12.2013 21:58
АНАЛІЗ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ КОМПАНІЙ
13.12.2013 22:30
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
10.12.2013 12:37
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ МЕРЕЖЕВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
06.12.2013 20:40
МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ
05.12.2013 18:57
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
04.12.2013 17:07
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.236 сек. / Mysql: 706 (0.202 сек.)