:: ECONOMY :: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БІЗНЕС- ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКИ ВЕДЕННЯ УСПІШНОЇ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ :: ECONOMY :: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БІЗНЕС- ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКИ ВЕДЕННЯ УСПІШНОЇ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ
:: ECONOMY :: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БІЗНЕС- ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКИ ВЕДЕННЯ УСПІШНОЇ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БІЗНЕС- ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКИ ВЕДЕННЯ УСПІШНОЇ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

 
12.10.2012 13:19
Автор: Гресь Ольга Олександрівна, магістр Національного університету харчових технологій
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
В загальному вигляді бізнес проект - це спеціальним чином оформлена пропозиція про зміни діяльності підприємства, що має визначену мету. Якщо проект пов’язаний із залученням інвестицій, то він називається інвестиційним. План розвитку підприємства представляється у вигляді спеціальним чином оформленого бізнес-плану, який являє собою структурований проект розвитку підприємства.
В економічній літературі бізнес-план розглядається в трьох аспектах:
- як інструмент внутрішнього планування і аналог стратегічного плану;
- як інструмент ділового планування, а саме планування відносин із контактними аудиторіями організаціями, від яких залежить обсяг її фінансових ресурсів (кредиторами, інвесторами);
- як плановий інструмент, що розробляється на рівні структурного підрозділу підприємства.
Бізнес–план – письмовий документ, в якому викладено загальний опис направлень діяльності або конкретний проект і його технічні, ринкові, виробничі, організаційні і фінансові характеристики, особливості управління ними, шляхи й засоби його реалізації за визначений період часу, включаючи основні припущення.
Функції бізнес-планування:
- для внутрішнього використання: планування здійснення проекту і розподілу ресурсів, а також відтворення загальної стратегії і мобілізація зусиль персоналу підприємства для роботи над проектом, оперативне управління діяльністю підприємства, поточне планування всіх аспектів діяльності підприємства, аналіз контроль і оцінка діяльності підприємства
- для зовнішнього використання: - для малих і середніх підприємств – залучення венчурного капіталу; - для крупних підприємств – залучення торгівельних партнерів або фінансування для конкретного проекту, або для включення в інвестиційний меморандум або проспект емісії з метою залучення фінансування для підприємства загалом.
Метод бізнес-планування використовується на мікроекономічному рівні, однак його елементи можуть використовуватись і на інших рівнях економіки країни. Відомі приклади розроблення регіональних та регіонально-галузевих бізнес-планів.Опрацювання бізнес-плану має кілька цілей:
1. Інструмент для залучення зовнішнього капіталу, необхідного для реалізації підприємницького проекту.
2. На початковій стадії реалізації проекту виступає основним інструментом комунікації між підприємством і майбутніми постачальниками, продавцями та робітниками.
3. Це спосіб моделювання системи управління майбутнім бізнесом. Успіх підприємницької діяльності визначають три фактори: правильне розуміння реальної ситуації в даний момент; чітка постановка цілей; якісне планування процесів переходу з одного стану в інший.
4. Спосіб попереднього визначення перешкод та запобігання виникненню проблем на шляху до успіху.
5. Розвиток особистих управлінських якостей підприємця.
6. Уможливлює перевірку реалістичності підприємницької ідеі ще до її практичної реалізації.
Принципи управління проектами
Принцип правової захищеності управлінського рішення потребує від керівників проектів знання діючого законодавства і прийняття управлінських рішень тільки з урахуванням відповідності цих рішень діючим правовим актам. Система відповідальності повинна бути правильно спланована.
Принцип оптимізації управління. Оптимізація управління дозволяє удосконалювати структуру керованого об’єкта і підвищує його функціональні можливості, що досягається шляхом удосконалення внутрисистемних зв’язків і через підвищення ефективності взаємодії із зовнішнім середовищем.
Норма управління. Наукові розробки і експериментальні апробації виявили показники, що характеризують чисельну кількість посадових зв’язків між керівником і підлеглими в процесі взаємодії. Французький дослідник В.А. Грейкунас обґрунтував залежність всіх видів зв’язків описується формулою:


де n – кількість підлеглих; К – кількість взаємозв’язків.
Принцип делегування повноважень  полягає в передачі керівником частини своїх повноважень, прав і відповідальності  своїм компетентним співробітникам, після чого він може зосередити  свої зусилля на рішенні найбільш важливих управлінських задач. Головна задача керівники не самому виконувати усю роботу, а забезпечити організацію трудового процесу силами колективу, взяти на себе відповідальність і застосувати владу для досягнення поставленої цілі.
Принцип відповідності. Визначити відповідність робітника  посади, яку він займає. Японські  менеджери досягають цього шляхом ротації, тобто вони перемішують співробітника з одного робочого місця на інше і в інші структурні підрозділи. Найчастіше ці переміщення відбуваються по горизонталі, але бувають і підвищення посад по вертикалі. Основний принцип відповідності – що роботи повинна відповідати інтелектуальним і фізичним можливостям виконавця.
Принцип автоматичного заміщення відсутнього. Той, хто заміщує,  повинен знати свої нові функції, і знати те, чого він не потрібен робити. По-перше, він не повинен відміняти або ставити під сумнів прийняті йог керівником принципові рішення, навіть якщо він їх не схвалює. По-друге,  важливо пам’ятати, що рішення, які приймаються повинні залишати можливості для подальших коригувань.
Принцип одноразового вводу інформації. Накопичення виробничої, економічної, кадрової і нормативно-довідкової інформації є основою для створення баз і банків даних, незмінним інструментом для отримання керівником і всіма структурними підрозділами підприємства об’єктивних і достовірних даних про хід технологічного процесу.
Принцип нових задач. Застосування сучасної комп’ютерної техніки і нових технологій дозволяють створювати нові методики планування і управління, інформаційні технології, які в традиційних системах неможливо було застосувати через неможливість швидкої обробки інформації.  Досвідний керівник завжди сприяє впровадженню у виробництво комплексу відважених і перевірених задач, які дозволяють швидко обробляти інформацію і звільнити працівників від пошуку методів автоматизації своєї праці.
Принцип підвищення кваліфікації. Досів найкрупніших фірм Європи, Америки, Японії свідчить про політику тотального підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів. Тисячі інститутів, коледжем, постійно діючих семінарів і курсів проводять навчання персоналу будь-якого рівня, і підприємства витрачають значні кошти на ці заходи, оскільки бачать в цьому гарантію розвитку своїх виробництв.
Принцип ефективності організаційної структури. Організаційна структура повинна відображувати довгострокову програму і комплекс основних цілей організації, оскільки досягнення цілі є основою сумісної діяльності. Організаційна структура є ефективної тільки тоді, коли  вона відповідає досягненню поставлених колективом цілей при мінімальних витратах праці і ресурсів.
Принцип використання інтегрованої техніки управління. З однієї сторони, децентралізація управління проектами є одним з інструментів застосування інтегрованої техніки управління.  Тобто для прийняття найбільш раціонального рішення потрібно використання інтегрованої техніки і банка даних. З другої сторони, повинна бути інтеграція інтересів проекту з особистими інтересами команди проекту. Якщо персональні мотивації відрізняються, то ефективність управління проектом знижується.

Список використаної літератури:
1. Бутко М. Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки/ Економіка України №4, 2004. – С. 40-45.
2. Данілов О. Д., Івашина Г. М., Чумаченько О. Г. Реальні інвестиції. // Данілов О. Д., Івашина Г. М., Чумаченько О. Г. Інвестування: Навч. посібник. -К.: Видавничий дім "Комп'ютерпрес", 2001. - ст. 199-306.
3. Економічний словник. Банківська справа. Фондовий ринок. – К.: "Максимум", 2000 – С.181, 203, 209, 140, 211, 215, 216 (терміни "рефінансування дебіторської заборгованості", "толинг", "фінансова оренда", "френчайзинг", "факторинг", "форфейтинг")
4. Бланк И.А. Обоснование потребности в инвестиционных ресурсах и схем проектного финансирования//Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. - К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. -С.391 – 405.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СТАН ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА КОРДОНОМ
25.09.2012 11:14
ВИКОРИСТАННЯ SWOТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ЛІДЕРА ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
12.10.2012 12:52
КОРПОРАТИВНО-СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
09.10.2012 18:58
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.484 сек. / Mysql: 812 (0.438 сек.)