:: ECONOMY :: ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З МЕДІАМЕНЕДЖМЕНТУ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ :: ECONOMY :: ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З МЕДІАМЕНЕДЖМЕНТУ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
:: ECONOMY :: ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З МЕДІАМЕНЕДЖМЕНТУ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 20  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З МЕДІАМЕНЕДЖМЕНТУ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

 
28.04.2020 10:11
Автор: Сухорукова Ольга Аркадіївна, кандидат економічних наук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
[Секція 9. Економічна наука та освіта;]

Сучасна медіаіндустрія розвивається активно. Поява принципово нових медіаносіїв, докорінні зміни в структурі і характері медіаспоживання, наростаючі процеси конвергенції різних медіа-форматів, все більшою мірою проявляють себе і в українському медіа-просторі і обумовлюють необхідність оновлення бізнес-моделей медіапідприємств, управління ними на засадах медіаменеджменту. Наукові дослідження у галузі медіаменеджменту активно розвиваються з середини 90-х рр. і досьогодні (Albarran, 2006; Mierzjewska, Hollifield, 2006; Picard, 2016). Медіаменеджмент розглядається як процес управління різноманітними технологіями створення та розповсюдження контенту з використанням засобів традиційного менеджменту з метою отримання заздалегідь визначених економічних результатів. Медіаменеджмент спрямований на економічно ефективне використання ідеї та інформаційного продукту на основі взаємодії різних галузей медіасфери, підвищення ефективності діяльності внаслідок синергійних ефектів; вимагає прийняття крос-медійної стратегії розвитку. Медіаменеджмент може бути виділений у окремий напрям управлінської науки та практики завдяки наступним особливостям: 

- специфіка медійного середовища (правове середовище, яке регламентується низкою законів; ринкове середовище, що передбачає одночасну орієнтацію одного й того ж продукту на ринок  замовників реклами та споживчий ринок, динамічний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій).

- організація роботи з інформаційними ресурсами (контентом) на основі взаємодії редакційної, маркетингової та операційної стратегії, що передбачає кросмедійний підхід до випуску мультимедіапродукції та використання технічно диверсифікованих медіазасобів для поширення контенту (конвергентний підхід);  

- активізація зворотного зв’язку з читацькою аудиторією на основі  сучасних комунікаційних засобів, що передбачає формування користувацького контенту та контенту в режимі реального часу; 

- широке використання та адаптація сучасних інструментів креативного, кадрового, інноваційного, проектного менеджменту.

Впровадження медіаменеджменту на мікрорівні дозволяє більш ефективно організувати креативні процеси, підвищити економічну ефективність функціонування медіаорганізації та забезпечити дотримання принципів системності, комплексності, цілеспрямованості, динамічної рівноваги в управлінні ЗМІ. На макрорівні розв’язуються проблеми розвитку інформаційного середовища, забезпечення інформаційної безпеки та протидії гібридним загрозам, формування медіаграмотності. Медіа-індустрія потребує фахівців, здатних ефективно працювати в мінливому мультимедійному середовищі, обізнаних з сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями та специфікою управління медіапроєктами.

Програми медіаменеджменту для бакалаврів пропонуються навчальними закладами Європи, Австралії, США (за даними порталу https://www.bachelorsportal.com більше 200 пропозицій). Серед них, наприклад: 

Гамбурзька школа бізнес-адміністрування (ФРН), освітня програма «Медіаменеджмент і комунікації». Тривалість навчання 3 роки, обсяг програми у кредитах 180 годин [4]. Основна увага приділяється вивченню дисциплін управлінського спрямування (з них дисципліни з менеджменту 33 кредити EKTC (далі кред. ЕКТС); кількісні методи в економіці 19 кред. ЕКТС; мікроекономіка, маркетинг, медіапланування, відносини з громадськістю, бухгалтерський облік та ін. - 33 кред. ЕКТС и); вивчаються сучасні інформаційні технології та інструменти (в кожному семестрі не менше 5 кред. ЕКТС ).  Процеси формування контенту (як журналістська діяльність) розглядаються обмежено. 42 кред. ЕКТС спрямовуються на поглиблене вивчення специфіки медіагалузі (наприклад бізнес-моделі онлайн, бізнес-стратегії в інтернеті, соціальні медіа). 

Макромедіа Університет Прикладних наук (ФРН) проводить підготовку за 4 освітніми програмами напряму Медіаменеджмент («Менеджмент медіа і комунікацій», «Бренд Менеджмент», «Івент-менеджмент» і «Музичний менеджмент») [5]. Навчання проводиться протягом 3 років. За освітньою програмою «Менеджмент медіа і комунікацій» пропонується вивчення дисциплін за наступними напрямами: медіа та комунікації – 35 кред. ЕКТС, медіавиробництво – 20 кред. ЕКТС; менеджмент у медіа та правові основи їх функціонування – 8 дисциплін обсягом 40 кред. ЕКТС; методи дослідження медіа – 5 кред. ЕКТС; дисципліни з економіки, маркетингу та бухгалтерського обліку (30 кред. ЕКТС). Велика увага під час навчання приділяється проєктній діяльності студента (16,7% навчального часу, до того ж частина дисциплін має підсумкову форму оцінювання у вигляді проєктної роботи). 

Університет Майамі (США) пропонує освітню програму «Медіаменеджмент» [6]. Програма передбачає отримання 120 кредитних годин (далі кр.год.), допускається опанування програм minor. Середній обсяг дисциплін – по 3 кр.год. (тобто 3 аудиторних години на тиждень і пропорційна кількість самостійної роботи, як правило, 6-8 годин на тиждень). Основними предметами є дисципліни з комунікацій (шифр COS та СОМ), та дисципліни з організації та менеджменту медійного виробництва (JMM). Серед дисциплін: розуміння медіа та контенту у цифрову епоху; медіадослідження; правові основи медіаменеджменту; стратегічний менеджмент; підприємництво у медіа; медійні технології; прикладна статистика для журналістики та медіаменеджменту; медіапродажі; дистрибуція медіа; тенденції медіаіндустрії; бізнес у сучасній журналістиці; дослідницькі проєкти. Економічна підготовка не є пріоритетом (у програмі лише 4 дисципліни економічного спрямування, 1 курс з математики). 

Університет Св. Едуарда, Техас (США) за програмою «Менеджмент цифрових медіа» [7] передбачає 4-річну підготовку за умови опанування 120 кредитних годин. Вивчаються загальноосвітні дисципліни (22 кр.год.), дисципліни з «контенту та контексту» (24 кр.год.). На вивчення дисциплін з економіки та бізнесу, математики, обліку та фінансів, маркетингу, загального та галузевого менеджменту відведено 72 кр.год.)

Московський політехнічний інститут (Російська Федерація) пропонує для навчання Освітній профіль «Медіаменеджмент» [8]. У плані передбачено вивчення математики та статистики (7,7% навчального часу) соціогуманітарних дисциплін (17,1%, навчального часу), дисциплін з функціональних напрямів менеджменту та управління у медіагалузі (41,4% навчального часу); економіки (28,8%). Реалізується інтенсивна практична підготовка. 

В Україні підготовка управлінців у сфері медіаменеджменту за бакалаврськими програмами ведеться:

- в рамках освітніх програм з спеціальності 061 Журналістика, які передбачають підготовку редакторів ЗМІ до виконання управлінських функцій  (за даними порталу https://vstup.osvita.ua у 2019 році налічувалося 93 програми). Проте, лише невелике число цих програм забезпечують ефективне формування управлінських компетенцій (серед них, зокрема, програми Київського університету ім. Т.Шевченка, Київського університету ім. Б.Грінченка, Української академії друкарства), які включають дисципліни з менеджменту, маркетингу, видавничого бізнесу, економіки видавничої справи, медіавиробництва загальним обсягом до 30 кред. ЕКТС. 

Переважна ж більшість освітніх програм за спеціальністю «Журналістика» орієнтується на підготовку спеціалістів для роботи з контентом (філологічний напрям), а підготовка з управління зводиться до опанування декількох невеликих за обсягом дисциплін з економіки, менеджменту редакції, маркетингової діяльності (до 3 кред. ЕКТС на одну дисицпліну). Найчастіше підготовка редакторів орієнтується на забезпечення конкурентоспроможності продукту, але в сучасних умовах не менш важливо забезпечити конкурентоспроможність та стійкість медійного підприємства, як економічної системи. 

Саме тому актуальною є спеціалізована підготовка медіаменеджерів за програмою «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі», що реалізується у Видавничо-поліграфічному інституті КПІ ім.Ігоря Сікорського. Програма спрямована на вивчення можливостей взаємодії видавничо-поліграфічного бізнесу з іншими видами медіабізнесу (диверсифікація форматів, продаж авторських прав, поширення контенту та проектів, інтеграція в інші сфери медіабізнесу; проблеми розвитку поліграфічних підприємств, книжкової дистрибуції) і охоплює дисципліни економічного та математичного спрямування (67,5 кред. ЕКТС); дисципліни з загального менеджменту (31,5 кред. ЕКТС), спеціалізовані дисципліни з менеджменту та організації медіабізнесу (72,5 кред. ЕКТС) [9]. 

На ринку неформальної освіти в Україні затребувані й короткострокові програми з медіаменеджменту, як наприклад, програма Media Manager Academy [10], Вища Школа Media & Production [11] та ін.  

Створені і функціонують академічні асоціації: Міжнародна академічна асоціація медіаменеджменту (https://immaa.org), Європейська асоціація медіа менеджменту (https://www.media-management.eu/about-emma.). Грунтовні дослідження публікуються у наукових журналах The International Journal on Media Management (University of St. Gallen, Швейцарія); Nordic journal of media management (Aalborg University, Данія); Journal of Media Business Studies (Швеція); Journal of Media Economics (Великобританія). 

Таким чином, результати дослідження засвідчують актуальність медіаменеджменту для бізнес-середовища та освіти, активний розвиток наукової думки та освітньої діяльності у цій вузькоспеціалізованій галузі управлінської науки та її значний потенціал. 

Список використаних джерел:

1. Media Economics: Understanding Markets, Industries, and Concepts. Front Cover. Alan B. Albarran. Iowa State University Press, 1996 - Mass media - 227 pages

2. Mierzjewska B.I., Hollifield C.A. (2006) Theoretical approaches in media management research. In A.Albarran, S.Chan-Olmsted, M.Wirth (eds.) Handbook of Media Management and Economics. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Pp. 37—66.

3. Picard R.G. Lowe G.F. (2016) Questioning mediamanagement scholarship: Four parables about how to better develop the field. Journal of media business studies, 113(2), 61-72/ 

4. BSc Media Management & Communication. Режим доступу: https://www.hsba.de/en/studies/bachelor/media-management-communication-bsc/

5. Study Bachelor's degree in Media and Communication Management (B.A.). - Режим доступу: https://www.mhmk-international.org/undergraduate/media-management-ba.html

6. B.S.C. Media Management. - Режим доступу: http://bulletin.miami.edu/undergraduate-academic-programs/communication/journalism-media-management/media-management-bs/#curriculumtext

7. DIGITAL MEDIA MANAGEMENT. BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION. – Режим доступу: https://stedwards.app.box.com/s/ooasg8z6reuktdlmwdvhj9yrhvm1h24o

8. Учебный план. Направление: 38.03.02 – Менеджмент. Профиль: Медиаменеджмент. - Режим доступу: http://www.hi-edu.ru/plan_380302_2017.html#380302_2017_2

9. Про освітню програму Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі спеціальності 073 Менеджмент. - Режим доступу: http://ovpk.vpi.kpi.ua/index.php/abiturientam/про-освітню-програму.html

10. Толокольникова К. Якуб Парусинський про монетизацію ЗМІ: «Медіа вперше за останні десять років відчувають якусь надію». https://detector.media/rinok/article/141674/2018-10-11-yakub-parusinskii-pro-monetizatsiyu-zmi-media-vpershe-za-ostanni-desyat-rokiv-vidchuvayut-yakus-nadiyu/

11. Вища Школа Media & Production. - Режим доступу: https://school.1plus1.ua/?fbclid=IwAR1ZyGAI75132QOG5H7hb4ohxlIZLIk1nnjAWhIyThmhhpYG9KDirJabTVEдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.203 сек. / Mysql: 752 (0.174 сек.)