:: ECONOMY :: АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНОМУ СЕКТОРІ У ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ І МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНОМУ СЕКТОРІ У ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ І МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНОМУ СЕКТОРІ У ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ І МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 21

Термін подання матеріалів

26 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 29  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНОМУ СЕКТОРІ У ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ І МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ В УКРАЇНІ

 
19.06.2019 13:29
Автор: Власенко Марина Петрівна, аспірант, Київський національний економічний університет Імені Вадима Гетьмана
[Секція 9. Економічна наука та освіта;]

Основними проблемами в сфері оплати праці працівників бюджетного сектора економіки України є: значне відставання розмірів їх заробітної плати від середньодержавного рівня, недосконалість Єдиної тарифної сітки працівників, що призводить до виникнення асиметрій в загальній структурі трудових доходів. Негативним є і той факт, що в даний час заробітна плата працівників бюджетної сфери заснована на традиційних системах; нові гнучкі прозорі системи, покликані для того, щоб зробити систему оплати праці більш стимулюючою та справедливою, а державну службу більш привабливою і ефективною, недостатньо широко використовуються. В європейських країнах вже досить давно впроваджуються і використовуються гнучкі системи оплати праці, що дозволяють краще врахувати індивідуальні особливості та потреби працівника. 

У розвинених країнах зі зразковою системою функціонування бюджетної сфери держава прагне забезпечити фінансову та соціальну незалежність, гідний рівень життя і відповідний соціальний статус працівникам бюджетної сфери.

У багатьох країнах розвивається тенденція впроваджувати індивідуальні та більш гнучкі системи оплати праці працівників бюджетної сфери. Так, в Німеччині вже використовуються відповідні проекти (у сфері вищої освіти). В Італії, Люксембурзі, Португалії та Іспанії виплачуються понаднормові та додаткові виплати за ініціативу в роботі. В Австрії були введені спеціальні надбавки за поліпшення якості діяльності державних службовців. Представляє певну практичну значимість існуючий в Італії механізм залежності частини заробітної плати управлінського персоналу сектора державної служби від практичних результатів діяльності конкретного керівника. Головне, що повинно при цьому враховуватися – достатні розміри винагороди у відсотках, регулярність преміювання, наявність чітких критеріїв (системи стандартів) визначення ефективності роботи конкретного керівника [3].

Оплата праці в сфері вищої освіти Великобританії характеризується наступними особливостями. Фінансування університетів і коледжів з еквівалентним статусом проводиться окремо від фінансування початкової та середньої освіти і без залучення органів місцевого самоврядування. Органом, який розподіляє бюджетне фінансування центрального уряду по університетам, є Рада з фінансування вищої освіти. Однак рада не визначає кількість персоналу в університетах і не фінансує безпосередньо оплату праці персоналу. Ці рішення приймаються університетами та коледжами самостійно. Питання оплати праці в системі вищої освіти вирішуються на основі переговорів. Повноваженнями з ведення переговорів щодо заробітної плати працівників сфери вищої освіти має Об'єднаний переговорний комітет працівників сфери вищої освіти, до якого входять Асоціація роботодавців університетів і коледжів, Асоціація університетських викладачів (профспілки), Інститут освіти Шотландії, Національна асоціація вчителів додаткової і вищої освіти.

Однією з найбільш прийнятних систем оплати та стимулювання персоналу для нашої країни є система грейдування (грейдингова система), що одержала широке поширення в Великобританії. На її основі можна вибудувати систему компенсацій і пільг, яка дозволить оптимізувати витрати на персонал, причому не за рахунок формального скорочення фонду оплати праці, а завдяки вдосконаленню штатного розкладу і більш ефективного планування витрат на персонал [4]. Для співробітника грейдингова система дозволяє усвідомити місце, яке займає його посада в існуючій ієрархії посад і оцінити її роль; отримати справедливу винагороду за працю в залежності від рівня складності і відповідальності виконуваної роботи; оцінити перспективи свого професійного і кар'єрного зростання; отримати можливість «горизонтального» кар'єрного розвитку (просування щаблями майстерності в рамках однієї посади за рахунок ускладнення завдань, розширення кола відповідальності та повноважень); змінити грейд і пов'язаний з ним рівень оплати праці; послідовно здобувати нові професійні знання та навички, необхідні для ефективної роботи.

Система оплати праці науково-педагогічних кадрів у сфері вищої освіти в Німеччині з 2006 року зазнала змін і полягає у введенні трьох кваліфікаційних категорій W1, W2, W3. Нижча категорія W1 присвоюється молодим професорам. Всім категоріям припинено виплату надбавок за вислугу років. Зарплата професорів категорій W2 і W3 може складатися з двох частин: основний і додаткової. Основна частина – це фіксований оклад, а додаткова і стимулююча частина залежить від ефективності роботи педагога, ступеня його вкладу в роботу рідного університету. Чи отримає конкретний професор додаткову частину зарплати взагалі, а якщо отримає, то в якому розмірі, одноразово, протягом обмеженого терміну або буде отримувати регулярно до закінчення терміну контракту або взагалі довічно залежить від керівництва і фінансових можливостей університету [2].

За одну і ту ж роботу професор може отримати додаткові виплати з різних джерел: за хорошу підготовку молодих фахівців – премію від Німецького союзу роботодавців і короткострокову доплату до зарплати від свого університету; за успішне виконання дослідницького проекту – премію від концерну, який замовив цей проект; за внесок у розвиток німецької науки – доплату від міністерства і доплату за особливі досягнення від університету.

У США праця державних службовців оплачуються за 18-розрядною сіткою. Для стимулювання підвищення якості роботи в кожному розряді тарифної сітки передбачається кілька ставок заробітної плати. Різниця між початковими і кінцевими ставками всередині розрядів становить 30% [1].

Аналіз досвіду зарубіжних країн в організації оплати праці працівників бюджетної сфери дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Має місце позитивний досвід застосування єдиних тарифних сіток для оплати праці працівників бюджетних галузей в ряді економічно розвинених зарубіжних країн (Німеччина, Великобританія, Польща, Литва та ін.). 

2. Одночасно з державним регулюванням в економічно розвинених країнах все більшого поширення набувають нові гнучкі системи оплати праці. Для всіх європейських країн характерно поширення систем плати за знання і компетенцію, що дозволяє краще врахувати індивідуальні особливості та потреби працівника шляхом переведення частини «гнучких виплат» в ті програми, в яких він найбільш зацікавлений. Доцільно застосування таких систем і в Україні. Також необхідно більш широке застосування бонусів, заохочення за досягнення довгострокових цілей, соціального пакета і нематеріального стимулювання.

4. Можливе використання досвіду Німеччини в оплаті праці науково-педагогічних кадрів вищого рівня. Заробітна плата професорського складу складається не тільки з фіксованого окладу, що відповідає однієї з трьох категорій, а й з додаткових стимулюючих виплат, які залежать від ефективності роботи. Негативним моментом є те, що всім категоріям викладачів припиняється виплата надбавок за вислугу років.

5. Як в економічно розвинених країнах, так і в лідируючих країнах СНД в даний час проводиться активна робота щодо вдосконалення системи оплати праці працівників бюджетної сфери. Поряд з методами вдосконалення ЄТС застосовуються нові ефективні інструменти винагороди працівників цієї сфери, що дозволяють врахувати результативність їх діяльності.

Список використаних джерел:

1. Зайнятість, праця та соціальний захист населення:вітчизняний та зарубіжний досвід. // За ред. к.е.н., професора Т. М. Кір’ян. – К.: 2017. – 245 с.

2. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: на-вч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. М. Лукашевич. – 3-є вид., стер. – Львів: Новий Світ-2000, 2018. – 248 c.

3. Матюх С.А. Удосконалення оплати праці в Україні на основі використання досвіду країн європейського союзу: автореф. дис...к.е.н.: 08.00.07 / С. А. Матюх; Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2007. – 23 с.

4. Модернізація економіки країни в контексті соціальних викликів:матеріали Міжнародної науково-практичної  конференції  (Львів, 1 вересня 2018 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2018. – 104 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОГРАМИ ГОРИЗОНТ-2020 ТА КРЕАТИВНА ЄВРОПА ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІ
30.10.2019 11:46
ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ І ЗНОСУ В ГАЛИЧИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)
24.06.2019 16:03
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.156 сек. / Mysql: 651 (0.119 сек.)