:: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ :: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
:: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 
30.10.2017 18:06
Автор: Завальнюк Катерина Сергіївна, асистент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ, Україна; Заболотна Світлана Петрівна, студентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ, Україна
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

В умовах швидких та постійних трансформацій сучасного ринку, кожне підприємство змушене функціонувати в умовах невизначеності та ризику. Адже, зростання продуктивності праці, насичення ринку високотехнічною і високоякісною продукцією, що спостерігається в останні десятиліття, значно посилюють конкурентну боротьбу. За цих умов, важливо значення слід приділити розробці та впровадження маркетингової стратегії на підприємстві, як головному інструменту ведення ефективної діяльності в постійно мінливих умовах. 

Важливість та актуальність теми дослідження полягає в тому, що досягнення економічного зростання будь-якого підприємства без чітко побудованої маркетингової стратегії є неможливим, оскільки саме маркетингова стратегія окреслює вектор подальшого розвитку підприємства. Важливо звернути увагу на те, що маркетингова стратегія є унікальною для кожного підприємства, зважаючи на особливості його господарської діяльності.

Метою дослідження є визначення сутності маркетингової стратегії та особливостей її формування на підприємстві. 

Провідні вчені-економісти зазначають, що стратегія – це загальний план провадження певних видів роботи і реалізації відповідних видів діяльності; довготермінова політика та заходи щодо її конкретизації в окремих сферах науково-технічного розвитку окремих суб’єктів підприємницької діяльності та макроекономічному та мікроекономічному рівнях [1, с. 372]. За визначенням американських дослідників, питома вага маркетингової стратегії в загальній стратегії фірми становить близько 80% [2, с. 11]. 

Зважаючи на значний прикладний інтерес до стратегічного планування на підприємстві значної кількісті дослідників, в науковому колі існує значна кількість трактувань поняття «маркетингова стратегія». З огляду на це, наведемо найбільш характерні в умовах сучасного ринку:

1) стратегія маркетингу – "узагальнена модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом координації та розподілу ресурсів компанії" [3, с. 148];

2) маркетингова стратегія – довгостроковий курс розвитку фірми, спосіб досягнення цілей, який вона визначає для себе і альтернативних варіантів керуючись власними міркуваннями в межах своєї політики» [4,   c. 236];

3) маркетингові стратегії – це засоби досягнення маркетингових цілей щодо маркетинг-міксу [5, с. 172].

Отже, проаналізувавши вищенаведені визначення, можна сказати, що маркетингова стратегія — це узагальнена модель дій підприємства на довгострокову перспективу, метою здійснення якої є задоволення маркетингових цілей.

Особливої уваги потребує процес формування маркетингової стратегії на підприємстві. При розробці маркетингової стратегії основними завданнями є: 

1) визначення цілей та напрямів діяльності підприємства; 

2) координація різних напрямів діяльності; 

3) оцінка слабких і сильних сторін підприємства, ринкових можливостей та загроз; 

4) визначення альтернативних варіантів реалізації напрямів діяльності підприємства; 

5) створення умов для ефективного розподілу продукції підприємства; 

6) оцінка маркетингової діяльності підприємства [6]. 

Отже, розробка маркетингової стратегії здійснюється на основі сформованих цілей підприємства та уточнюється чи переглядається відповідно до результатів оцінки маркетингової діяльності. Для запобігання протиріччя маркетингової стратегії та загальної стратегії розвитку підприємства потрібно узгодити цілі маркетингу із загальними цілями підприємства.

Ватро наголосити, що жодне підприємство не може обійтися без обґрунтованого і планомірного процесу формування маркетингової стратегії. Цей процес є не спонтанним явищем. Адже, кожен етап потребує уваги, часу та деталізованого аналізу. 

Процес формування маркетингової стратегії, зазвичай, поділений на два етапи:

1) процес планування спрямований на прийняття стратегічних рішень, формулювання цілей і визначення шляхів їхнього досягнення;

2) процес управління як набір рішень і дій з реалізації стратегії, спрямований на досягнення цілей підприємства з урахуванням можливих змін зовнішнього, проміжного та внутрішнього середовища [7].

Варто відмітити, що у світовій практиці існує безліч підходів до розробки маркетингової стратегії підприємства. Фактична кількість етапів формування маркетингової стратегії визначається складністю умов, в якому діє певне підприємство. З огляду на це, перелічимо найбільш поширені етапи формування маркетингової стратегії, до яких слід віднести:

- визначення місії і цілей підприємства; 

- оцінка і аналіз зовнішнього середовища;

- управлінське обстеження сильних і слабких сторін;

- аналіз стратегічних альтернатив;

- вибір стратегії;

- реалізація стратегії;

- оцінювання стратегії [8, с. 284].

 Отже, в умовах сучасного висококонкурентного ринкового середовища задля зміцнення позицій на ринку, важливого значення слід приділити процесу формування та подальшого впровадження маркетингової стратегії на підприємстві. Важливо зрозуміти, що стратегій маркетингу може бути багато, але головне – вибрати найбільш вдалу з них для кожного ринку і кожного товару, тобто стратегію, яка відповідала б вимогам досягнення маркетингових цілей. Адже, стратегія маркетингу показує, з яким продуктом, на які ринки, з яким обсягом продукції необхідно виходити для досягнення поставленої мети. 

Список використаних джерел:

1. Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С. І. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т.2 / За ред. С. В. Мочерного. – Львів: Світ, 2006. – 568 с.

2. Куденко Н. В. К88 Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. — Вид. 2-ге, без змін. К.: КНЕУ 2006.—152 с.

3. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы. — М.: Экономика, 1991. – 238 с.

4. Шершньова З. Е. Стратегічне управління : Підручник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.

5. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. – СПб.: Питер, 2000. – 276 с.

6. Кіндрацька Г. Стратегічний менеджмент: навч. посібник / Г.Кіндрацька . –К.: Знання , 2006. –366 с.

7. Тєлєтов О. С. Маркетинг у промисловості: Монографія / О.С. Тєлєтов. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.

8. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело, 1999. — 800 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РАХУНОК СТВОРЕННЯМЕРЕЖІ ФІРМОВОЇ ТОРГІВЛІ
27.10.2017 19:24
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПЛИВУ НА МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ
27.10.2017 18:03
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.230 сек. / Mysql: 763 (0.201 сек.)