:: ECONOMY :: ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

 
01.07.2016 18:18
Автор: Більовська Ганна Сергіївна, аспірант, Хмельницький національний університет; Мазарчук Андрій Юрійович, кандидат економічних наук, Хмельницький національний університет
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]

В умовах лібералізації ринкового середовища, насичення ринку широким асортиментом товарів і послуг, жорсткої конкуренції для вітчизняних підприємств дедалі більш актуальною постає проблема оптимізації своєї діяльності. Адже лише злагоджений механізм може успішно і довготривало функціонувати у такому агресивному середовищі. При цьому левова частка ефективності діяльності підприємства припадає саме на його логістику – рух потоків матеріалів та інформації у процесі функціонування підприємства.

Роль і місце логістики в управлінні бізнесом розглянуто в працях Дж. Джонсона, Д.Ф. Вуда, Д. Л. Вордлоу, П.Р. Мерфі, Д. Ретліфа, У. Налті, К.Ю. Ковальова, С.А. Уварова, П.Є. Щеглова, Д.А. Іванова, Є. В. Крикавського, Н.І. Чухрай, М.В. Румянцевої та ін. Однак особливості та перспективи логістичного менеджменту в умовах трансформаційної економіки України потребують подальших ретельних досліджень.

Метою роботи є ґрунтовний аналіз особливостей управління логістикою у вітчизняних ринкових умовах, перспектив такого управління для економічних суб’єктів України.

Згідно із визначенням Ради професіоналів з управління ланцюгами поставок (CSCMP), міжнародної неприбуткової організації бізнес-персоналу, управління логістикою – це частина діяльності, яка планує, впроваджує і контролює продуктивні та ефективні прямий і зворотний потоки та зберігання товарів, послуг та пов’язаної з ними інформації між точкою походження та точкою споживання для задоволення потреб споживачів [1].

Оскільки управління логістикою включає планування, впровадження та контроль логістичної мережі, воно охоплює багато видів діяльності фірми: від стратегічного рівня через тактичний до операційного рівня.

Також виділяють управління ланцюгами поставок – діяльність, що охоплює планування і управління всіма видами діяльності, що стосуються пошуку та закупівлі, перетворення, а також усі види діяльності з управління логістикою [1].

Тож управління ланцюгами поставок включає нарівні із управлінням логістикою координацію та співробітництво із діловими партнерами такими як постачальники, постачальники сторонніх послуг та клієнти.

Управління логістикою балансує між двома основними цілями: якістю обслуговування та низькими витратами. При цьому передбачається досягнення наступних завдань: досягнення максимального рівня обслуговування клієнтів, забезпечення високої якості продукції, досягнення мінімально можливого рівня витрат та забезпечення гнучкості в умовах постійних ринкових змін [2, с. 4].

Згідно із висновками 15-ої Всеукраїнської практичної конференції «Прорив в логістиці: досягнення максимальної гнучкості, швидкості, надійності в ланцюгу поставок і скорочення витрат» організованої В2В Медіа-Групою TradeMasterGroup 27 травня 2016 року, для сучасної вітчизняної логістики характерні наступні тенденції [3]:

1) Підприємства все активніше впроваджують принципи Lean (безвідходної) логістики, скорочуючи вартість та підвищуючи рівень обслуговування клієнтів шляхом ліквідації процесів, які не додають цінності продукту. При цьому Lean-технології стають частиною менеджменту керівництва підприємства, його філософією управління.

2) На ринку все більшим попитом користується послуга передачі виробничими та торговельними компаніями бізнес-процесів на аутсорсинг з метою зниження власних логістичних витрат.

3) Автоматизація стає невід’ємною частиною логістики, дозволяючи логістичним компаніям оптимізувати бізнес-процеси і підвищувати тим самим свою конкурентоспроможність.

4) Досвід зарубіжних компаній показує, що все більшого значення набуває управління ланцюгами поставок (так звані «інтегровані ланцюги поставок»), завдяки яким компанія може підвищити ефективність бізнесу на 20-30% (на прикладі досвіду компанії TESCO KIPA).

5) Логістичні компанії все більш активно шукають і застосовують нові прийоми і способи оптимізації бізнесу, впроваджуючи самі сучасні розробки.

Із широким розповсюдженням електронної комерції, входження підприємств на ринок електронної торгівлі та розширення обсягів продажів проблема управління логістикою таких підприємств постає ще більш гостріше.

За даними інформаційного агентства All Retail, розвиток логістичного бізнесу в Україні стримує відсутність складів. Більшість складів в Україні побудовані ще в радянські часи або перепрофільовані під склади виробничі приміщення підприємств. Лише 10% складів в Україні відповідають вимогам класу «А» або «В», 50% – склади класу «Д», 30% – класу «С», інші – зовсім не класифіковані. В середньому по Україні на 1000 осіб приходиться менше 15 кв.м складських площ, що в 15-17 разів менше, ніж у Західній Європі [4].

Розвиток логістики в Україні стримують також відсутність належного державного підходу до проблем логістики, що виявляється як у відсутності відповідної бази, так і у відсутності спеціалістів та центрів їх підготовки; загальна економічна криза, незавершеність вирішення питання власності, скорочення обсягів виробництва, інфляція, що гальмують інновації; відсутність комплексного обліку витрат, при якому їх зростання у транспортно-складському господарстві перекривається ефективністю, досягнутою за межами цієї галузі; конфлікт з інтересами власників підприємств, оскільки логістичний підхід передбачає проведення кардинальних змін у структурі підприємства, перехід до більш гнучких організаційних структур, створення спеціалізованих цехів та служб транспортно-складського господарства; розвиток ідей логістики гальмується недоліками у професійній підготовці кадрів [5, с. 128].

Серед перспектив розвитку логістики в Україні виділяють інтеграцію організацій України у світову логістичну мережу головним чином шляхом впровадження новітніх технологій та обладнання, застосування широкого спектру сучасних економічних інструментів у процесі управління логістикою, розвиток інтегрованої логістики, що дозволяє об’єднати зусилля керуючого персоналу промислової фірми, її структурних підрозділів та логістичних партнерів у наскрізному управлінні матеріальними та супутніми потоками у повному логістичному ланцюгу «закупівля - розподіл - продаж». Використовуючи функціональні логістичні можливості, підприємці зможуть досягнути багатьох переваг: зниження витрат виробництва, ефективного управління запасами, якісного обслуговування клієнтів, гнучкого реагування на потреби ринку [6]. 

Логістична діяльність відкриває безліч можливостей для раціоналізації витрат у різних ланках ланцюга. Широка сфера логістичних процесів, надаючи безпосередній вплив на максимізацію доходів від спільної діяльності підприємств, також може знижувати витрати на неї. Ці два головних напрямки, які впливають на досягнення і утримання переваг у конкурентній боротьбі, відбиваються на фінансовому результаті і на зміцненні ринкових позицій. Ці цілі досягаються логістичною діяльністю і шляхом прямого зниження витрат. Логістика впливає не тільки на формування операційного прибутку, а й на продуктивність ресурсів за рахунок прискорення їх оборотності [7].

Таким чином, управління логістикою, бурхливо розвиваючись, все ще стикається на вітчизняних підприємствах з безліччю труднощів, ліквідація або зниження впливу яких дозволить підприємствам вийти на новий рівень ефективності господарювання, зміцнити свої конкурентні позиції на ринку, оптимізувати витрати, вивільнити кошти для інвестування і розвиток та інновації.
Список використаних джерел:

1. CSCMP Supply Chain Management Definitions and Glossary/ Council of Supply Chain Management Professionals [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cscmp.org/supply-chain-management-definitions

2. Logistics – Basic Concepts & Characteristics / ADAM projects and products portal for Leonardo da Vinci [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.adam-europe.eu/prj/7095/prj/CourieL_WP2_Chapter2_final.pdf

3. Прорыв в логистике: достижение максимальной гибкости, скорости, надежности в цепочке поставок и сокращение издержек/ Информационное агентство All Retail [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://allretail.ua/news/45442

4. Развитие логистического бизнеса в Украине тормозит отсутствие складов/ Информационное агентство All Retail [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://allretail.ua/news/45517/

5. Кальченко А. Г. Логістика: Підручник / А. Г. Кальченко - К.: КНЕУ, 2003. - 284 с.

6. Довженко О.О. Перспективи розвитку логістики на українських підприємствах [Електронний ресурс]/ О.О. Довженко, О.С. Мельничук // Економіка. Управління. Інновації. – 2011. – № 2(6). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/eui/2011_2/11doonyp.pdf

7. Нечай О.О. Актуальність впровадження логістичних систем у виробничо-господарську діяльність підприємств [Електронний ресурс] / О.О. Нечай // Ефективна економіка. – 2014. – №3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2841допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
01.07.2016 14:36
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.172 сек. / Mysql: 763 (0.145 сек.)