:: ECONOMY :: АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ І ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ПОЛЬЩІ :: ECONOMY :: АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ І ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ПОЛЬЩІ
:: ECONOMY :: АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ І ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ПОЛЬЩІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ І ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ПОЛЬЩІ

 
29.06.2016 19:47
Автор: Бусленко Віктор Валерійович, студент 4 курсу, фінансово-економічного факультету ДВНЗ «Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана»
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]

АНОТАЦІЯ. У роботі досліджено динаміку дефіциту державного бюджету Польщі, динаміку ВВП Польщі та державного боргу Польщі за 2007-2015 роки. Визначено ключові фактори, які мали вплив на зміну розміру дефіциту та державного боргу Польщі, особливу увагу приділено розміру дефіциту державного бюджету Польщі після вступу до ЄС.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: абсолютний дефіцит державного бюджету, відносний дефіцит державного бюджету, профіцитний та дефіцитний бюджет, валовий внутрішній продукт, державний борг, ОВДП та ОЗДП, Маастрихтські критерії, Європейський Союз.

Вступ: Станом на сьогодні Польща здійснила колосальний економічний прорив, від бідної, інвестиційно не привабливої країни до однієї з найбільш економічно розвинених країн Європейського Союзу. Цей «економічний прорив» Польщі одні науковці називають «польським дивом», інші – прикладом для інших Східноєвропейських держав, що прагнуть вступити до Європейського Союзу, або вже вступили (Латвія, Литва, Естонія і т.д.). Наша держава, також прагне вступити до Європейського Союзу, тому має слідувати Польщі, яка провела досить ефективні та соціально справедливі реформи. Проте, так склалось історично, що на сьогодні у світі не існує країни, яка немає бюджетного дефіциту! Дефіцит державного бюджету є досить поширеним явищем у державних фінансах багатьох країн. Він є наслідком дії багатьох факторів, які в кінцевому підсумку підсумовуються в обсягах постійних доходів та видатків бюджету. У свою чергу, дефіцит є не що інше, як один із трьох станів бюджету. Крім дефіциту, науковці розрізняють баланс (рівновагу) між доходами та видатками, а також перевищення доходів над видатками (профіцит). Тобто, дефіцит — це перевищення видатків бюджету над постійними доходами бюджету. 

Постановка проблеми: Здійснюючи аналіз і дослідження стану дефіциту державного бюджету та державного боргу країни найважливішим є питання ефективного управління ним та створення економічних передумов стосовно недопущення формування колосального дефіциту державного бюджету у майбутньому. Саме наявність «хронічного» дефіциту державного бюджету України є причиною наростання державного боргу країни, що призводить до зменшення економічної безпеки держави та підняття податків або розпродажу державного майна. 

Аналіз останніх джерел чи публікацій:  Проблема дефіциту бюджету завжди привертала увагу економістів, оскільки, дефіцит є одним із ключових макроекономічних показників. Станом на сьогодні проблему дефіциту державного бюджету України  та  інших країн  світу  досліджували  такі вчені: В. Федосов,  В. Опарін,  В. Суторміна, О. Романенко, С. Льовочкін, Т. Паєнтко, І. Нечаюк, Д. Полозенко та інші, які вносять значний вклад у сучасну економічну теорію і практику управління дефіцитом державного бюджету та боргу.

Викладення основного матеріалу. З’ясуємо основні проблеми бюджетного дефіциту та державного боргу Польщі. Взагалі, Польща стала членом Європейського Союзу з 1 травня 2004 року, але навіть на сьогодні Польща не є членом Єврозони, тому що, економіка країни члена Єврозони має відповідати Маастрихтським критеріям. Відповідно до Маастрихтського критерію, державний бюджет має бути або профіцитним, або збалансованим. Даний критерій, у деяких випадках все ж таки допускає дефіцит державного бюджету, але не більше 3 % ВВП [1]. Розглянемо дефіцит державного бюджету Польщі. Динаміку бюджетного дефіциту в абсолютному грошовому вимірнику зображено на графіку 1.
Графік 1. Динаміка дефіциту державного бюджету Польщі, млрд дол.

Джерело: Складено автором на основі [2]

На графіку 1 зображено абсолютні величини бюджетного дефіциту в доларах США. Відразу можна відмітити стрімке зростання бюджетного дефіциту Польщі під час світової фінансово-економічної кризи 2008 року. Проте вже у 2010 році бюджетний дефіцит Польщі досягнув свого піку і склав майже 37 млрд дол. Але після досягнення «піку» бюджетного дефіциту, розпочалось поступове його скорочення, а станом на початок 2016 року було складено взагалі профіцитний бюджет. За рахунок чого було це було досягнуто? У науково-дослідній літературі в основному зазначають такі фактори успіху Польщі як: вжиття ефективних заходів економії бюджетних коштів, та здійснення ефективних кроків щодо наповнення дохідної частини бюджету. Водночас, маючи бюджетний дефіцит уряд кожної країни розпочинає пошук необхідних джерел запозичень для покриття цього дефіциту, тим самим випускаючи ОВДП та ОЗДП. Варто розуміти, що бюджетний дефіцит є передумовою виникнення державного боргу, який в свою чергу при великому обсягу чинить тиск на платників податків та є «економічним тягарем» для держави. Проте, економічний аналіз абсолютних показників не завжди є ефективним і достовірно відображає реальну економічну картину! Більш доцільними є обчислення відносного показника дефіциту, а саме: відношення абсолютних розмірів дефіциту до абсолютного розміру ВВП країни. Зрозуміло, що зі збільшенням ВВП країни більшими темпами, ніж збільшується дефіцит бюджету, частка дефіциту у ВВП буде скорочуватися і це буде позитивним явищем. Отже, для кращого розуміння ситуації побудуємо динаміку ВВП Польщі (графік 2) та відношення дефіциту до ВВП (графік 3).
Графік 2. Динаміка ВВП Польщі, млрд дол.

Джерело: Складено автором на основі [3]

На графіку помітно досить швидкий темп зростання ВВП Польщі до 2009 року, після чого відбулося скорочення у 2010 році, але вже із наступного року ріст продовжився, щоправда повільнішими темпами, ніж до цього. Упродовж 2011-2014 років ВВП Польщі знаходить на приблизно однаковому рівні  понад 500 млрд дол, але щоправда у 2015 році скоротився до 491,24 млрд дол.
Графік 3. Динаміка дефіциту бюджету Польщі у % до ВВП

Джерело: Складено автором на основі [4]

Досить цікавим є те, що бюджетний дефіцит у Польщі змінювався фактично так само, як і ВВП.  Тому, зростання бюджетного дефіциту при зростанні ВВП, хоча і не є бажаним явищем, проте куди гірше, коли ріст бюджетного дефіциту значними темпами переважає над зростанням ВВП. Тобто, і бюджетні кошти витрачаються і економіка «падає», щось на кшталт України. 

Тепер проаналізуємо висхідний показник бюджетного дефіциту – державний борг Польщі, який зображено на графіку 4.
Графік 4. Динаміка державного боргу Польщі, у % до ВВП

Джерело: Складено автором на основі [5]

Отже, побудувавши графік 4, можна відразу відмітити те, що борг Польщі знаходиться в межах допустимих Маастрихтським критеріям норми 60 % ВВП. Досить чітко можна відмітити зв’язок між дефіцитом і боргом: у часи  різкого зростання дефіциту бюджету почав зростати і рівень боргу країни. Протягом аналізованого мною періоду, Польща мала завжди «безпечний» рівень розміру державного боргу (відношення державного боргу до валового внутрішнього продукту не повинно перевищувати 60%), про що наша держава, на жаль, може тільки міряти!

Що ж саме вдалось зробити Польщі для виходу на новий високий рівень економічного розвитку? Опрацювавши безліч наукових праць вітчизняних та польських науковців можна виокремити основні елементи «польського дива»:

1. Удосконалення роботи по збору податків, тобто система стала більш фіскально-достатньою та соціально-справедливою.

2. Здійснено державні заходи з підтримки ринкової конкуренції між приватними підприємцями.

3. Здійснено реформування законодавства Польщі, зокрема збільшення гарантій для іноземних інвесторів.

4. Підтримка екологічних та інфраструктурних програм.

5. Надання експортоорієнтованим підприємствам субсидій з метою стимулювання експорту Польщі.

6. Значні видатки з державного бюджету Польщі на науково-дослідну та інноваційну діяльність.

7. Створення недержавних пенсійних фондів (НПФ) з метою зменшення навантаження на державні фінанси країни.
Список використаних джерел:

1. Фесенко Д. С. Причини та наслідки дефіцитного фінансування в країнах ЄС (на прикладі Польщі, Греції, Франції) [Електронний ресурс] / Д. С. Фесенко. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/10493/1/34-42.pdf.

2. Державний бюджет Польщі [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ru.tradingeconomics.com/poland/government-budget-value.

3. ВВП Польщі [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ru.tradingeconomics.com/poland/gdp.

4. Макроекономічні показники Польщі [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ru.tradingeconomics.com/poland/.

5. Державний борг до ВВП Польщі [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ru.tradingeconomics.com/poland/government-debt-to-gdp.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.468 сек. / Mysql: 763 (0.398 сек.)