:: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ :: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
:: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 49  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

 
24.05.2016 13:58
Автор: Стрекаль Олег Олегович, аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
[Секція 9. Економічна наука та освіта]

Державний фінансовий контроль є складовою частиною системи управління національною економікою, є основою фінансової стабільності і реалізації встановлених політичних  та соціально-економічних цілей уряду. Передумовою виникнення державного фінансового контролю (далі – ДФК) виступає контрольна функція фінансів за формуванням, розподілом і використанням фінансових коштів всіх адміністративних рівнів.

Однак для об’єктивного дослідження проблем оцінки формування ефективного державного фінансового контролю необхідно спиратися на ряд понять, пов'язаних з змістом і сутністю даного поняття, щодо трактування якого існують різні теоретичні підходи, його функцій, форм та методів.

Наукові підходи до визначення фінансового контролю знайшло різне віддзеркалення в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. У більшості з них зустрічаємо різні наукові підходи до трактування поняття “державний фінансовий контроль”, що обумовлюється різним розумінням сутності ДФК. Наприклад, В.І. Невідомий метою державного фінансового контролю вважає виявлення відхилень від прийнятих законів, стандартів, визначеної ефективності, доцільності й економності управління фінансовими ресурсами [2, c. 247]. 

У свою чергу, І.К. Дрозд, В.О. Шевчук головною метою державного фінансового контролю вважають сприяння зростанню секторів і галузей національної економіки шляхом стеження за досягненням цільових орієнтирів та перевірки дотримання обмежувальних параметрів їх розвитку на мікро- та макроекономічному рівнях [1, с. 23]. 

На думку Ю. Слободяник, державний фінансовий контроль є однією з найбільш важливих функцій державного управління, яка полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпеченні процесу формування і ефективного використання фінансових ресурсів держави для досягнення поставлених нею цілей у сфері розподільчих відносин [4]. 

Досить широке визначення державного фінансового контролю пропонує І. Стефанюк: «Фінансовий контроль – це система активних дій, що здійснюються органами державної влади, місцевого самоврядування та громадянами України, щодо стеження за функціонуванням будь-якого об’єкта управління у частині утворення, розподілу й використання ним фінансових ресурсів із метою оцінки економічної ефективності господарської діяльності, виявлення і блокування у ній відхилень, що перешкоджають законному й ефективному використанню майна і коштів, розширеному відтворенню виробництва, задоволенню державних, колективних та приватних інтересів і потреб, а також удосконалення управління економікою» [5].

Проте, найбільш докладно висвітлено сутність фінансового контролю в працях В.М. Родіонової. «Фінансовий контроль – це сукупність дій і операцій по перевірці фінансових і пов'язаних з ними питань діяльності суб'єктів господарювання і управління з застосуванням специфічних форм і методів його організації» [3, c. 79].

У зарубіжній економічній літературі фінансові ресурси розглядаються як одні з найважливіших ресурсів для багатьох установ і організацій [6]. Це означає, що вони повинні використовуватись максимально ефективно для  досягнення необхідних змін в результаті діяльності, на яку ці кошти були використані. Тим не менш, іноді фінансові ресурси використовуються уповноваженими особами неефективно та не за призначенням [7]. 

Очевидно, що організації державного сектора мають справу з великими обсягами державних коштів і працюють у вкрай мінливому політичному навколишньому середовищі, що викликає потребу у високому ступені впевненості в тому, яким чином ведуться їх фінансові взаємовідносини. Крім того, всі інші аспекти управління фінансами в державному секторі також мають функціонувати ефективно. Як стверджують Х. Розен та Т. Гайєр [7], очікування що до ефективного використання владою фінансових ресурсів нерозривно пов'язані з її податковою політикою і державними витратами.

Державний фінансовий контроль  визначається як сукупність процедур, призначених для захисту державних активів і переконання, що всі фінансові операції належним чином обліковуються в цілях запобігання та зменшення помилок і шахрайства [8]. 

Мета фінансового контролю є забезпечення загальної основи та створення орієнтирів для обґрунтованого та ефективного управління ресурсами в усіх типах державних установ. 

Основна ціль побудови ефективної системи державного фінансового контролю полягає у сприянні здатності установи для досягнення своїх цілей, забезпечення надійність фінансових даних, збереження активів та відповідної звітності, оцінки ефективності роботи по виконанню бюджету, організаційного управління та сприяння дотриманню приписаних норм та правил. 

Становлення системи фінансового контролю відіграє ключову роль в управлінні ризиками, котрі виникають в процесі виконання державою своїх оперативних цілей. Ефективна система фінансового контролю сприяє збереженню інвестицій зовнішніх інвесторів та стабільності активів установи.

Інституційно-правова сутність державного фінансового контролю полягає у відносинах, регульованих фінансовим правом, в здійсненні перевірки виконання фінансових зобов'язань перед державою та органами місцевого управління, а також організаціями та громадянами.

Тому здійснюються перевірки економічної ефективності використання грошових ресурсів держави уповноваженими центральними органами виконавчої влади. При проведенні перевірок перевіряється порядок здійснення фінансових операцій, розрахунків і збереження коштів, виявляються внутрішньогосподарські резерви, контролюється економне та ефективне використання матеріальних і грошових коштів, усунення та попередження щодо порушення фінансової дисципліни.

У певному сенсі державний фінансовий контроль можна розуміти як діяльність, яка контролює кругообіг фінансових ресурсів держави.

На нашу думку, державний фінансовий контроль – це діяльність органів державної влади, а також підрозділів внутрішнього контролю державних організацій, регламентована відповідними нормативно-правовими актами, і спрямована на поповнення доходів до бюджетів різних рівнів, на об'єктивній оцінці діяльності об'єкта контролю, економічної ефективності здійснюваних господарських операцій для виявлення резервів і недопущення втрат і порушень, і що здійснюється за допомогою різних форм і методів контролю. Це діяльність покликана забезпечувати ефективне функціонування державного сектора і господарських суб'єктів, які використовують державні кошти і реалізації права держави законними шляхами здійснювати контроль над фінансовими потоками і дотриманням майнових прав.

Таким чином, сформулюємо визначення державного фінансового контролю як сукупності безперервних превентивних, поточних і наступних контрольних дій уповноважених державних, регіональних, місцевих органів державної (виконавчої) влади, що сприяють якісному управлінню державними фінансами на всіх рівнях і всіх етапах руху фінансових ресурсів.
Список використаних джерел:

1. Дрозд І. К., Шевчук В. О. Державний фінансовий контроль / І. К. Дрозд, В. О. Шевчук. – К. : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2007. – 304 с.

2. Невідомий В.І. Перспективи розвитку незалежного фінансового контролю в системі органів державного управління / В.І. Невідомий // Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні” / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича. – К., 2009. 

3. Радионова В.М. Финансы [Текст] / ред. В. М. Родионова. – М. :Финансы и статистика, 1995. – 432 с.

4. Слободяник Ю. Б. Державний аудит в Україні: теорія, методологія, організація : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Ю. Б. Слободяник; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2014. – 41 c. – укp.

5. Стефанюк І. Б. Державний фінансовий контроль підприємницької діяльності в Україні : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.04.01 / І. Б. Стефанюк; Наук.-дослід. фінанс. ін-т при М-ві фінансів України. – К., 2002. – 16 c. – укp.

6. Allis, R.P.M. Financial Management: Ratio Analysis Zero to one Million / R.P.M.Allis//NewYork: McGraw-Hill. – 2004.

7. Rosen H.S., Gayer T.Public Finance /Harvey S. Rosen, TedGayer // McGraw-Hill, 2010.

8. StanleyB.B., Hirt G.A.Foundationsoffinancialmanagement /Block B. Stanley, Geoffrey A. Hirt // 12thed.  Boston : McGrawHill/Irwin. – 2010.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЕКОНОМІКО-ОСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА КАРЛА КОБЕРСЬКОГО ТА ЙОГО АВТОРИТЕТНІСТЬ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА КООПЕРАТИВНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ): КООПЕРАТИВНИХ РУХ, ШКІЛЬНИЦТВО
11.05.2016 16:01
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.210 сек. / Mysql: 706 (0.176 сек.)