:: ECONOMY :: ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ОЦІНЮВАННІ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ :: ECONOMY :: ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ОЦІНЮВАННІ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
:: ECONOMY :: ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ОЦІНЮВАННІ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 54  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ОЦІНЮВАННІ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

 
03.06.2015 17:27
Автор: Мінкін Олександр Юрійович, факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»
[Секція 9. Економічна наука та освіта]


Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти у період до 2021, схваленої Указом Президента  України від 25 червня 2013 року №344/2013 одним з стратегічних напрямів державної освітньої політики має стати «розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі»[1].

На думку автора [2] процес навчання можна розглядати як специфічний виробничий процес, в якому роль викладачів є подвійною. З одного боку викладачів можна розглядати як робочу силу - завдяки їх зусиллям відбувається певні зміни у властивостях тих, хто навчається (наприклад, у ВНЗ під безпосереднім впливом професорсько-викладацького складу протягом 4 років випускники середніх навчальних закладів отримують властивості фахівця освітнього ступеню бакалавра). З іншого боку можна казати про менеджерську складову роботи викладачів, які планують, організовують, контролюють та здійснюють мотивацію навчальної роботи.  При цьому якість освіти залежить і від якості реалізації названих загальних функції менеджменту по відношенню до тих, хто навчається.

Розглянемо особливості здійснення контролю навчальної роботи студентів. Прийнято виділяти три види контролю [3] – вхідний, поточний та заключний.

Для будь-якої навчальної дисципліни в якості задачі вхідного контролю є з’ясування ступеню готовності  студента до її вивчення. Навчальний процес у ВНЗ організований таким чином, що вхідним контролем є вступ студента до ВНЗ або успішне складання їм попередньої заліково-екзаменаційною сесії. 

Це означає, що якщо викладач на початку навчального семестру бачить прізвище студента у журналі навчальної групи, то в переважній кількості випадків витрачати зусилля та час на здійснення поточного контролю вже не має потреби. При цьому не можна виключати необхідності здіснення на початку вивчення окремих дисциплін певних заходів щодо з’ясування рівня підготовки студентів в навчальної групи з метою поділу на підгрупи (наприклад, при вивченні іноземної мови) та деякого корегування робочого плану. 

Очевидно, що заключний контроль щодо вивчення певної навчальної дисципліни здійснюється після завершення вивчення навчальної дисципліни у період заліково-екзаменаційної сесії. Її проведення регламентується певними нормативними документами (наприклад, див.[4]). При цьому на проведення заходів заключного контролю викладачеві виділяється певний час, складається розклад та планується завантаження аудиторного фонду.

За визначенням поточний контроль проводиться викладачем підчас вивчення навчальної дисципліни. При цьому проведення відповідних контрольних заходів відбувається виключно підчас аудиторних занять зі студентами. За витратами часу домінуючими формами аудиторних занять є лекції та практичні (семінарські) заняття.

 За оцінками автора за 36 годин лекцій та 36 практичних занять  при усному опитуванні протягом  семестру по кожному студенту можна оцінити знання  всього по одному питанню з 5 різних тем. 

Слід зазначити, що на усне експрес-опитування як правило виносять прості питання, що не потребують роздумів при підготовці та глибоко аргументованих та розгорнутих відповідей. 

Семінарські заняття дозволяють оцінити якість опрацювання студентами більш складних питань. Але кількість питань у розрахунку на одного студента також не перевищує 5 на семестр. 

Прості завдання використовують і для  письмового експрес-контролю, при проведенні якого через обмеженість у кількості варіантів завдань та «просунутість» технологій списування виникають сумніви щодо об’єктивності оцінювання.

Відповідно до [4] «результати поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією при проведенні заліку і враховуються викладачем при визначенні підсумкової екзаменаційної оцінки з даної дисципліни». 

Проблема полягає в тому, що при 72 годинах аудиторних занять навчальна програма навчальної дисципліни передбачає вивчення від 10 до 15 тем, що в 2-3 рази перевищує кількість тем, знання з яких можна оцінити при здійсненні поточного контролю за описаними технологіями. Це означає, що внесок результатів поточного контролю в підсумкову оцінці може складати приблизно від 33% до 50%.

Для навчальних дисциплін, що мають практичну спрямованість і вивчення яких передбачає розв’язання значної кількості різних задач, що пов’язані з виконанням розрахунків, можна запропонувати наступну технологію проведення поточного контролю в ході практичних занять.

На початку практичного заняття після викладач доводить до студентів методику розв’язання задач поточної теми. Після цього кожний студент отримує індивідуальне завдання та починає його розв’язувати. Наприкінці практичного заняття студент надає звіт  обумовленого в завданні зразка , що містить лише обумовлені в завданні результати своїх розрахунків. При необхідності студент може доробити індивідуальне завдання вдома та надати звіт пізніше. Для стимулювання студентів до активної роботи на практичному занятті можна нараховувати за надання звіту наприкінці заняття бонусні бали або штрафні бали за відсутність такого звіту.

Перевірка може проводитися за тестовими технологіями, а оцінка проставлятися  за багатобальною шкалою.

Описана технологія характеризується наступними особливостями:

1. Активізація навчальної роботи студентів на практичних заняттях – кожний студент розв’язує свою задачу.

2. Кожний студент відпрацьовує розв’язання всіх задач кожної з тем навчальної дисципліни.

3. По кожній з тем навчальної програми студент має оцінку. При цьому сукупність цих оцінок може слугувати основою при формуванні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни. 

4. Наявність відповідного (не дуже складного в розробці, як свідчить досвід автора) програмного забезпечення дозволяє не тільки отримати достатньо велику кількість різних варіантів завдань та регулярно змінювати їх, але й мати еталонні відповіді по кожному з варіантів.

Список використаних джерел:

1.Указ Президента України  Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року від 25.06.2013 № 344/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#n10

2. Мінкін О.Ю. Оцінювання знань в системі факторів мотивації навчальної роботи студентів [Електронний ресурс]: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством». – Режим доступу: http://2.byurse.pp.ua/wp-content/uploads/2013/06/sbornik2014.pdf

3. Мескон Майкл, Альберт Майкл, Хедоури Франклин. Основы менеджмента [ Електронний ресурс] - Режим доступу: http://altsmp.ru/sites/default/files/mat_files/meskon_osnovy_menedzhmenta.pdf

4. Положення про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ» Уклад.:Г.Б.Варламов, В.П.Головенкін, В.І.Тимофєєв, В.І.Шеховцов, За заг.ред.Ю.І.Якимено [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kpi.ua/regulations
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СТАН ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
27.05.2015 22:37
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНДАУМЕНТ-ФОНДУ ДЛЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
03.06.2015 13:14
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.276 сек. / Mysql: 706 (0.233 сек.)