:: ECONOMY :: ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ :: ECONOMY :: ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
:: ECONOMY :: ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 24  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 
23.04.2015 12:40
Автор: Кривцова Марина Сергіївна, кандидат економічних наук, Одеський національний економічний університет
[Секція 9. Економічна наука та освіта]

Сучасна «економіка знань» передбачає, що  економічний і соціальний розвиток країн завжди визначається, перш за все, людським фактором, так званим людським капіталом, який формується за допомогою освіти. Однією з головних цілей системи освіти є підготовка висококваліфікованих фахівців з вищою професійною освітою і кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу, економічної думки і культурного розвитку. Не менш важливим є формування навичок науково-дослідної діяльності у студентів, яка формує творче професійне мислення, сприяє саморозвитку, забезпечує єдність освітнього, навчального, виховного, наукового і практичного процесів. 

Науково-дослідна діяльність студентів (НДД) – це навчання студентів основам дослідницької праці, прищеплення їм творчих навичок виконання наукових досліджень під керівництвом викладачів.

Підготовкастудентів у ВНЗповинна спиратися на безперервну самоосвіту, розвиток логічного мислення і миследеятельності та ознайомлення з сучасними методами наукового дослідження.

Правильно організована і спланована науково-дослідна діяльність студентів у процесі навчання виконує ряд функцій: освітню; організаційно-орієнтаційну; мотиваційну;розвиваючу;виховничу.

Серед завдань НДД студентів можна виділити такі:

- визначення та надання студенту права вибору форм участі в науково-дослідній роботі;

- оволодіння системою понять, суджень і умовиводів в області професії, що базуються на знаннях, уміннях, навичках і досвіді діяльності;

- оволодіння методами аналізу, порівняння, класифікації, систематизації та узагальнення;

- розвиток уміння нестандартно мислити, тобто знаходити безліч різних варіантів вирішення дослідницьких завдань при одних і тих же умовах, відшукувати несуперечливі рішення суперечливих ситуацій і застосовувати знання на практиці;

- вироблення вміння реалізації технології наукового дослідження, вміння організувати і ставити експеримент, оформляти і оцінювати результати наукових досліджень;

- вироблення навичок бібліографічною, самостійної роботи з книгою та іншими, більш сучасними джерелами інформації;

- виховання почуття відповідальності за наукову повноцінність дослідження, його достовірність, змістовність і практичну корисність;

- встановлення тісних зв'язків інтересів студента з науково-освітнім напрямом, зміцнення його творчих контактів з викладачем в процесі навчання.

Форми проведення НДД студентів різноманітні і досить поширені в багатьох освітніх закладах. Умовно форми проведення НДД студентів можна згрупувати таким чином: 

1. Науково-дослідна діяльність, яка включена у навчальний процес: виконання завдань, лабораторних робіт, курсових і випускних кваліфікаційних робіт, що містять елементи наукових досліджень або мають реальний науково- дослідницький характер в період виробничих і навчальних практик;

2. Науково-дослідна діяльність, яка доповнює навчальний процес (наукові проекти): участь у роботі наукових гуртків, семінарів та студентських дослідницьких лабораторій; підготовка рефератів і повідомлень за темами, винесеним для самостійного вивчення; участь у конференціях, конкурсах та олімпіадах; підготовка публікацій за результатами науково-дослідної діяльності.

3. Науково-дослідна діяльність, яка ведеться паралельно навчальному процесу: участь в якості виконавців у виконанні бюджетних та позабюджетних наукових досліджень, здійснюваних професорсько-викладацьким складом кафедр і лабораторій університету; виконання власних наукових досліджень при отриманні гранту на дослідницьку роботу.

За всієї важливості та різноманітності форм проведення НДД цей напрям навчального процесу не має достатньої популярності у студентів. Це підтверджується соціологічним дослідженням студентської молоді, яке було проведено в рамках науково-методологічного дослідження викладачами кафедри «Управління персоналом і економіка праці» серед студентів старших курсів Одеського національного економічного університету. Так лише 10% опитаних студентів відповіли, що постійно займаються НДД, 29% - відповіли «інколи» та 61% - ніколи не займаються НДД. Відмітимо той факт, що серед тих хто займається НДД більшість це робить для розвитку своїх творчих та інтелектуальних здібностей (32%) та значна кількість й тих, хто це робить на вимогу кафедри (23%). Тобто, це той відсоток студентів, котрі потенційно не готові для НДД, але прагнуть мати високі оцінки чи гарні стосунки з викладачами й тому виконують цю роботу. Серед труднощів з якими стискаються студенти при занятті НДД більшість відзначають: відсутність матеріального стимулювання (26% опитаних), відсутність можливості реального впровадження наукових результатів (23%) та недостатність навичок для наукової діяльності (13%).  

Необхідно відзначити, що сучасні студенти стали більш прагматичними та цілеспрямованими на отримання професійних знань, які знадобляться при подальшому працевлаштуванні та дають можливість мати гідну зарплату. Наукова діяльність серед студентів в більшості асоціюється з низькою оплатою праці, відсутністю престижу та поваги, малими перспективами професійного росту. Прагнення отримати в кращих університетах повноцінну освіту, необхідну для продуктивної наукової роботи, є, але більшість талановитих молодих людей пов'язує своє майбутнє з роботою в тих країнах, де праця вченого або педагога є одним з високооплачуваних видів діяльності. 

Поради студентів щодо активізації НДД зводяться до наступного: розробити систему заохочень і стимулювання; підвищувати престиж НДД серед студентів; дати більш практичне спрямування НДД студентів; покращувати інформаційну базу необхідну для заняття НДД. 

Вивчення літератури з приводу цього питання дозволяє сформувати певні групи факторів, які впливають на ефективність НДДС: 

1) Соціальні - підтримуючу політику держави щодо системи вищої освіти і науки; достатність, повноцінність і стабільність фінансування наукової діяльності вищої школи;

2) Соціально-психологічні та особистісні: соціально-економічний статус сім'ї студента; соціальне походження; особливості сімейної соціалізації; характер соціального самопочуття; система ціннісних орієнтацій студентів; рівень інтелектуального розвитку особистості; мотивація вибору трудової і наукової діяльності;

3) Ефективність організації НДД на рівні ВНЗ: наявність інфраструктури НДД у ВНЗ; система інформаційного забезпечення НДД; високий рівень професіоналізму та кваліфікації професорсько-викладацького складу; ефективність організації навчального процесу; використання інноваційних освітніх технологій; матеріальне і моральне стимулювання студентів і викладачів, що беруть участь в НДДС.

Остання група факторів цілком знаходиться у компетенції керівництва та викладачів навчальних закладів та покладає на них відповідальність за створення відповідних умов для залучення студентів до НДД. 

Таким чином, для активізації науково-дослідної діяльності студентів необхідно:

1. Заохочення студентів за успіхи в науково-дослідній діяльності, що може здійснюватися у вигляді: надання рекомендацій для подальшого навчання та стажування; надання можливості закінчення ВНЗ за більш короткий термін; дострокових складання іспитів і заліків; участі в спеціальних заняттях для найбільш здібних і талановитих студентів.

2. Здійснення матеріального стимулювання науково-дослідної діяльності у вигляді: селективний стипендій; надбавок до посадових окладів та стипендій; грантів; грошових премій; пам'ятних та цінних подарунків

3. Моральне стимулювання учасників науково-дослідної діяльності у вигляді оголошення подяки; нагородження; присвоєння почесних звань; публікації результатів наукової діяльності.

4. Науково-дослідна діяльность повинна носити міждисциплінарний характер і здійснюватися студентами на всіх етапах навчального процесу:

- 1 етап (2 курс) - початковий (ознайомлювальний) етап, метою якого є оволодіння основами організації і проведення наукового дослідження.

- 2 етап (3 курс) - етап педагогічного впливу, метою якого є творче освоєння студентами принципово нового компонента діяльності (проведення навчального заняття).

- 3 етап (4 курс) - науково-педагогічний етап, мета якого полягає у проведенні закінченого наукового дослідження в умовах конкретного освітнього закладу, що має самостійну наукову цінність. 

- 4 етап (5 курс) - завершальний (кваліфікаційний) етап, на якому студенти не тільки досліджують існуючі проблеми, а й розробляють нові способи вирішення як вже існуючих, так і невідомих раніше завдань. 
Список використаних джерел:

1. Сизарева Ю. В. Исследовательская работа студентов — первые шаги к науке  / Ю. В. Сизарева, Е. Г. Прудникова // Молодой ученый. — 2014. — №15. — С. 302-304.

2. Чупрова Л. В. Научно-исследовательская работа студентов в образовательном процессе вуза / Л. В. Чупрова // Теория и практика образования в современном мире: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.).  — СПб.: Реноме, 2012. — С. 380-383.

3. Миронов В.А. Социальные аспекты активизации научно- исследовательской деятельности студентов вузов: Монография / В.А. Миронов, Э.Ю. Майкова. -  Тверь: ТГТУ, 2004. - 100 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.201 сек. / Mysql: 1338 (0.154 сек.)