:: ECONOMY :: РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ :: ECONOMY :: РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
:: ECONOMY :: РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 44  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 
10.10.2012 14:17
Автор: Борисова Ірина Анатоліївна, магістр Харківського інституту банківської справи УБС НБУ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Анотація. Розглянуто питання підготовки та розвитку персоналу комерційного банку, виявлено шляхи ефективного застосування тренінгових програм для підвищення кваліфікації працівників.
Annotation. In article the question of preparation and development of the personnel of commercial bank is considered, ways of effective application of trainings-programs for improvement of professional skill of workers are revealed.
Ключові слова: організація управління персоналом, персонал банку, основні інструменти розвитку, програма навчання і розвитку, тренінги.
Вступ
Особливої актуальності в умовах ринкових відносин набувають питання конкурентоспроможності персоналу. Якісна система професійної підготовки та розвитку кадрів, здатних ефективно керувати інноваційними процесами, розробляти і впроваджувати високотехнологічні проекти є пріоритетним напрямом, як окремого банку, так і держави в цілому.
Найбільш помітний внесок у вивчення питань підвищення якості та
конкурентоспроможності кадрів внесли такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як   Г. Беккер, Б. Вейсборд, Д. Богиня, О.Грішнова, В.Данюк, А.Колот, Л.Лісогор, С. Мордовін, П. Єщенко та ін.
В сучасних умовах розвитку банківського сектору економіки України основними напрямками вдосконалення організації управління персоналом банку є:
 -  здійснення доцільного відбору та розстановки персоналу, залучення
необхідних для досягнення цілей банку фахівців;
-  підготовка і перепідготовка всіх співробітників;
-  оцінка участі кожного працівника у виконанні завдань, що стоять перед банком.
Постановка завдання
Метою даної статті є пошук шляхів ефективного покращення результатів роботи та підвищення мотивації співробітників, упровадження основних інструментів та тренінг-програм у банківській діяльності для підвищення кваліфікації працівників.
Результати
Якісна і продуктивна робота персоналу завжди була запорукою розвитку комерційного банку. Однак постійний прогрес і розвиток суспільства вимагають постійного та періодичного оновлення знань працівників, щоб створити належні умови для самореалізації їх потенціалу і забезпечити ефективне функціонування банку серед конкурентів.
Для ПАТ «Юнікредит Банк» персонал відіграє одну з головних ролей у його діяльності. Тому один з інструментів впливу на працівників є можливість їх постійного професійного розвитку.
Основними інструментами професійного розвитку співробітників є:
-  нові напружені завдання, проекти, нові посади - діяльність, яка спрямована на набуття нового досвіду, яка надає можливість розкрити свої здібності на практиці;
-  обмін досвідом, стажування - тимчасова діяльність з метою отримання знань та практичного досвіду роботи для поглиблення спеціалізації або період входження у професію;
-  самостійна робота - це діяльність конкретного працівника для отримання нових знань, навичок та досвіду, що відбувається без безпосереднього керівництва іншою людиною;
-  коучінг та наставництво - процес взаємодії коуча / наставника та працівника з  метою підвищення результативності, навчання та розвитку
працівника;
-  інструменти оцінки працівника - оцінка професійних та особистих якостей працівника, за встановленими критеріями відповідно до посади та надання рекомендацій щодо розвитку працівника за результатами оцінки;
-  тренінги - короткостроковий захід активного навчання, направлений на набуття знань, вмінь та навичок, удосконалення поведінки;
-  електронні курси - система електронного навчання за допомогою інформаційних електронних технологій;
-  навчатись у інших та вчити інших - процес спостерігання за іншими, аналіз їх дій, обговорення поведінки;
-  книги, журнали, статті;
-  інші інструменти розвитку - будь-які дії працівника або джерела інформації, що мають вплив на отримання нових знань, відпрацювання навичок та зміни у поведінці [1].
Юнікредит Банк як частина міжнародної фінансової Групи UniCredit, приділяє особливу увагу управлінню персоналом, тому дослідження питання організації управління персоналом є цікавим з точки зору вивчення досвіду та застосування його в діяльності вітчизняних банків.
Банк в процесі організації управління персоналом сприяє реалізації потенціалу своїх працівників, створює належні умови праці та підтримує корпоративну культуру відповідно до цінностей Групи.
Програма навчання і розвитку співробітників побудована на основі цінностей Групи. Основною метою управління персоналом є побудова чіткої схеми розвитку потенціалу співробітників Банку, яка відповідає потребам фінансового ринку та здатна змінюватись із врахуванням сучасних тенденцій.
Маючи на меті покращення результатів роботи та підвищення мотивації співробітників, Юнікредит Банк розпочав впровадження низки заохочувальних заходів.
А саме він пропонує усім співробітникам навчання та різноманітні можливості розвитку, допомагає їм підвищувати ефективність своєї роботи та сприяє кар’єрному і професійному зростанню. Банк використовує різні методи навчання, як індивідуальні, так і групові (рис.1).Особливу увагу Банк приділяє проведенню тренінгів  з метою щонайшвидшого пристосування нових працівників до умов нової роботи, формування знань і вмінь, яких не вистачає у професійній підготовці, а також  щоб швидко підготувати для роботи на вищій посаді.
У 2010 році банком були організовані технічні тренінги для користувачів FlexCube з метою забезпечення належного впровадження програми та підтримки співробітників Банку під час міграції на нову ІТ-платформу. З метою економії коштів і максимального використання своїх резервів банком була сформована команда внутрішніх тренерів, які пройшли відповідне навчання, а також у кожному макрорегіоні були створені спеціальні комп’ютерні класи.
Команда внутрішніх тренерів надає активну підтримку фронт-офісу у досягненні бізнес-цілей та підвищенні якості обслуговування клієнтів. У 2010 році тренери організували спеціалізовані тренінги по банківським продуктам. Для покращення якості тренінгів та підтримання їх на актуальному рівні була
впроваджена система оцінки ефективності тренінгів.
Усі тренінги Банку сприяють подальшому розвитку персоналу та удосконаленню їх професійних та особистих якостей, необхідних для наступних кроків у кар’єрі.
Другим напрямком є підтримка працівників у вдосконаленні знань та навичок з англійської мови. Зокрема Банк організував мовні курси та розмовні клуби з вивчення англійської мови для більше, ніж тисячі співробітників Головного офісу та макрорегіонів.
Також Юнікредит Банк приділяє велику увагу виявленню та розвитку молодих талановитих працівників, що не тільки дозволяє підвищити рівень професіоналізму співробітників, а і сформувати якісну кадрову базу для заміщення керівних посад.
У вересні-листопаді 2010 року для майбутніх керівників були проведені спеціальні заходи, спрямовані на розвиток їх талантів згідно з індивідуальними потребами кожного. Талановиті працівники, які продемонстрували відмінні результати і значний потенціал, були включені до Програми розвитку талантів Групи UniCredit (TMR), яка допомагає розвивати цих перспективних фахівців до рівня висококваліфікованих керівників міжнародного рівня.
Крім того, молоді перспективні працівники проявляють власну ініціативу у питаннях свого розвитку. Для всіх кандидатів, які успішно пройшли перший етап у відборі до UniQuest, міжнародної програми розвитку, Банк організував відповідні заходи, спрямовані на мотивацію і підтримку таких спеціалістів в участі у конкурсі в наступних роках.
Персонал стане більш підготовленим, кваліфікованим, обізнаним та з’явиться можливість до кар’єрного зростання, оскільки на даний час хоча і запроваджена концепція кар’єрного росту, але на практиці вона не спостерігається.
Також зменшиться плинність кадрів (в загальному масштабі), працівники не будуть переходити в інші фінансові установи чи організації. Можливо також збільшиться політика «переманювання кваліфікованого персоналу», і тому банк
повинен враховувати цей факт в майбутній програмі розвитку персоналу.
Висновки
Таким чином, на сучасному етапі розвитку банківської системи якість людського капіталу – головна цінність і перевага в конкурентній боротьбі. Банк повинен сприяти розвитку найманих працівників, через те, що розвиток персоналу забезпечує розвиток самої банківської установи. Здатність банку навчатися і розвиватися швидше за своїх конкурентів є джерелом його соціальних, стратегічних і економічних переваг.


Список використаної літератури:
1. Збрицька Т.П. Модернізація професійного розвитку персоналу у банках / Збрицька Т.П., Савченко Г.О., Макарчев О.О. // Вісник Донецького національного     університету. Серія В. Економіка і право. Спецвипуск.  -2011. - Т. 1. - C. 47-51.
2. Ізюмцева, Н. В. Удосконалення системи мотивації в посткризовий період розвитку банківських установ / Н. В. Ізюмцева, Н. М. Леуш // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми, 2010. - Т. 30. - C. 344 - 347.
3. Колесник В.В. Розвиток персоналу як елемент підвищення конкурентоспроможності комерційних банків / Колесник В.В.// Вісник Донецького національного     університету. Серія В. Економіка і право. Спецвипуск.  - 2009. - Т. 1. - C. 209-213.
4. Мазило, Т. В. Cучасний підхід до організації процесу навчання банківського персоналу / Т. В. Мазило // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція: зб. наук. праць / НАН України ; Ін-т регіональних досліджень. - Львів, 2010. - Вип. 1 (81). - С. 256-262
5. Сайт Юнікредит Банку: http://www.unicredit.com.ua/.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
18.09.2012 17:05
СКЛАД ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
14.10.2012 11:26
УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗОЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
12.10.2012 15:12
РАЗВИТИЕ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
12.10.2012 15:01
ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
12.10.2012 14:57
ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
09.10.2012 15:06
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.214 сек. / Mysql: 899 (0.18 сек.)