:: ECONOMY :: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО – ПРОМИСЛОВИХ ГРУП :: ECONOMY :: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО – ПРОМИСЛОВИХ ГРУП
:: ECONOMY :: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО – ПРОМИСЛОВИХ ГРУП
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 21

Термін подання матеріалів

26 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 29  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО – ПРОМИСЛОВИХ ГРУП

 
14.01.2016 23:00
Автор: Жихарцева Олена Олександрівна, здобувач кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

За рахунок взаємопроникнення та об’єднання капіталів різних сфер діяльності суттєво зростає ефективність діяльності підприємницьких структур. В результаті даних процесів утворюються різного роду інтегровані структури бізнесу, в тому числі фінансово - промислові групи (ФПГ), які забезпечують оптимальне поєднання ринкових механізмів.

Тому питання, які стосуються управління ефективністю діяльності промислово-фінансових груп та напрямів їх вдосконалення на сучасному етапі набувають особливої актуальності.

Процес управління тісно зв’язаний із структурою самої організації: більш складна структура вимагає застосування і більш складних методів управління [4].

Максимальний економічний ефект від діяльності фінансово-промислової групи (ФПГ) може бути досягнутий лише за умови впровадження раціональної системи управління сукупним капіталом групи, розробки і впровадження критеріїв та системи показників його оцінки. 

Таким критерієм, на нашу думку, може бути результат діяльності інтегрованого об’єднання як в цілому, так і окремих його членів. А одним із варіантів оптимізації використання фінансового капіталу ФПГ є управління за результатами. При оцінці ефективності управління ФПГ також використовують показник оборотності капіталу, який характеризується певними показниками, які рекомендовані Міністерством економіки України та Держкомстатом України.

Система управління оборотним капіталом є важливою частиною забезпечення ефективної діяльності підприємства. Це пояснюється тим, що оборотний капітал охоплює велику кількість елементів як внутрішнього матеріально-речового, так і фінансового складу, які потребують індивідуалізації управління [3].

В сучасній практиці прогнозування грошових потоків промислово-фінансових груп можна виділити чотири методи: прогнозування бюджету надходжень і видатків грошових коштів; прогнозування балансу грошових потоків; прогнозування доходів; метод екстраполяції оборотного капіталу.

 Зазначені методи мають певні переваги, хоча на думку К. С. Брутян [2] носять ідеалістичний характер і, як наслідок, практично не застосовуються в управлінні підприємством. 

Економічну ефективність промислово-фінансових груп прийнято оцінювати за такими показниками, як продуктивність праці, фондовіддача, обсяг виготовлення продукції,  рентабельність та інші.

Особливу роль як в економічній системі держави, так і в діяльності окремих підприємств відіграє прибуток. Важливе значення має прибуток і для діяльності ФПГ. Прибуток традиційно відносять до критеріїв оптимальності використання ресурсів ФПГ, як кінцеву мету будь-якої комерційної організації, приріст капіталу (майна) ФПГ, покращення фінансового стану ФПГ в цілому і його окремих учасників, збільшення об'єму випуску продукції промисловою підсистемою ФПГ.

Важливе значення у сфері управління ресурсами ФПГ на думку Н. А. Адаевої [1] має і управління інформаційними ресурсами. 

Значний вплив на економічний розвиток фінансових - промислово груп  (ФПГ) мають інформаційно - комунікаційні технології (ІКТ), інформація, знання, процеси інформатизації. В процесі їх розвитку відбувається модернізація старих форм бізнесу та з‘являються його нові форми, нові методи, інструменти і стратегії управління. Використання ІКТ в бізнесі ФПГ підвищуватиме ефективність як внутрішніх, так і зовнішніх операцій компаній. 

Що стосується удосконалення методики та напрямів управління ефективністю діяльності ФПГ, то доцільно розв’язати наступні задачі: залучати в інтересах групи нові види ресурсів з метою забезпечення впровадження виробництва конкурентоспроможної продукції; включати до складу ФПГ не тільки великі, але і середні та дрібні підприємства; урізноманітнити види і форми діяльності фінансових організацій у рамках груп, включаючи в їхній склад не тільки універсальні, але і спеціалізовані банки, інвестиційні фонди і фінансові компанії.

Отже, оскільки головною метою створення ФПГ є отримання більш високих фінансових результатів від спільної діяльності її членів порівняно з результатами їх діяльності за рамками інтегрованого об’єднання, а основним фінансовим результатом їх діяльності є прибуток, тому питанням, які стосуються управління ефективності діяльності промислово-фінансових груп та напрямам їх вдосконалення слід приділяти більше уваги та постійно працювати над їх вдосконаленням.
Список використаних джерел:

1. Адаева Н. А. Повышение эффективности использования информационного ресурса в управлении промышленности: дис. канд. эконом. наук.: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Н. А. Адаева. - М., 2003. – 173 с.

2. Брутян, К. С. Удосконалення методики управління ефективністю діяльності промислово-фінансових / К. С. Брутян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Х., 2012. – №1. – С. 25-28.

3. Попова С.М. Диверсифікація діяльності промислових підприємств як елемент антикризового управління / С.М. Попова // Економіка розвитку: Наук, журнал. – №4(24). – Харків : ХДЕУ, 2010. – С. 30–32.

4. Управление по результатам. Пер. с фінск./ Общ. ред. и предисл. Я.А. Лентанна.- М. : Издательская група « Прогрес».- 1993.-320с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК БІЗНЕС-КЛІМАТУ УКРАЇНИ
23.02.2016 17:28
ІНВЕСТИЦІЇ В ПЕРСОНАЛ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК СОЦІАЛЬНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ
23.02.2016 17:20
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
22.01.2016 15:03
СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІМПОРТОЗАМІННОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
16.02.2016 12:46
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ КРУПНИХ ПІДПРИЄМСТВ
16.02.2016 12:34
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
16.02.2016 12:23
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
14.01.2016 23:12
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКУ
05.02.2016 17:01
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ЕЛЕМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
03.03.2016 16:12
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
01.02.2016 17:21
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.155 сек. / Mysql: 651 (0.12 сек.)