:: ECONOMY :: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО – ПРОМИСЛОВИХ ГРУП :: ECONOMY :: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО – ПРОМИСЛОВИХ ГРУП
:: ECONOMY :: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО – ПРОМИСЛОВИХ ГРУП
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 16

Термін подання матеріалів

26 вересня 2019

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО – ПРОМИСЛОВИХ ГРУП

 
14.01.2016 23:00
Автор: Жихарцева Олена Олександрівна, здобувач кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

За рахунок взаємопроникнення та об’єднання капіталів різних сфер діяльності суттєво зростає ефективність діяльності підприємницьких структур. В результаті даних процесів утворюються різного роду інтегровані структури бізнесу, в тому числі фінансово - промислові групи (ФПГ), які забезпечують оптимальне поєднання ринкових механізмів.

Тому питання, які стосуються управління ефективністю діяльності промислово-фінансових груп та напрямів їх вдосконалення на сучасному етапі набувають особливої актуальності.

Процес управління тісно зв’язаний із структурою самої організації: більш складна структура вимагає застосування і більш складних методів управління [4].

Максимальний економічний ефект від діяльності фінансово-промислової групи (ФПГ) може бути досягнутий лише за умови впровадження раціональної системи управління сукупним капіталом групи, розробки і впровадження критеріїв та системи показників його оцінки. 

Таким критерієм, на нашу думку, може бути результат діяльності інтегрованого об’єднання як в цілому, так і окремих його членів. А одним із варіантів оптимізації використання фінансового капіталу ФПГ є управління за результатами. При оцінці ефективності управління ФПГ також використовують показник оборотності капіталу, який характеризується певними показниками, які рекомендовані Міністерством економіки України та Держкомстатом України.

Система управління оборотним капіталом є важливою частиною забезпечення ефективної діяльності підприємства. Це пояснюється тим, що оборотний капітал охоплює велику кількість елементів як внутрішнього матеріально-речового, так і фінансового складу, які потребують індивідуалізації управління [3].

В сучасній практиці прогнозування грошових потоків промислово-фінансових груп можна виділити чотири методи: прогнозування бюджету надходжень і видатків грошових коштів; прогнозування балансу грошових потоків; прогнозування доходів; метод екстраполяції оборотного капіталу.

 Зазначені методи мають певні переваги, хоча на думку К. С. Брутян [2] носять ідеалістичний характер і, як наслідок, практично не застосовуються в управлінні підприємством. 

Економічну ефективність промислово-фінансових груп прийнято оцінювати за такими показниками, як продуктивність праці, фондовіддача, обсяг виготовлення продукції,  рентабельність та інші.

Особливу роль як в економічній системі держави, так і в діяльності окремих підприємств відіграє прибуток. Важливе значення має прибуток і для діяльності ФПГ. Прибуток традиційно відносять до критеріїв оптимальності використання ресурсів ФПГ, як кінцеву мету будь-якої комерційної організації, приріст капіталу (майна) ФПГ, покращення фінансового стану ФПГ в цілому і його окремих учасників, збільшення об'єму випуску продукції промисловою підсистемою ФПГ.

Важливе значення у сфері управління ресурсами ФПГ на думку Н. А. Адаевої [1] має і управління інформаційними ресурсами. 

Значний вплив на економічний розвиток фінансових - промислово груп  (ФПГ) мають інформаційно - комунікаційні технології (ІКТ), інформація, знання, процеси інформатизації. В процесі їх розвитку відбувається модернізація старих форм бізнесу та з‘являються його нові форми, нові методи, інструменти і стратегії управління. Використання ІКТ в бізнесі ФПГ підвищуватиме ефективність як внутрішніх, так і зовнішніх операцій компаній. 

Що стосується удосконалення методики та напрямів управління ефективністю діяльності ФПГ, то доцільно розв’язати наступні задачі: залучати в інтересах групи нові види ресурсів з метою забезпечення впровадження виробництва конкурентоспроможної продукції; включати до складу ФПГ не тільки великі, але і середні та дрібні підприємства; урізноманітнити види і форми діяльності фінансових організацій у рамках груп, включаючи в їхній склад не тільки універсальні, але і спеціалізовані банки, інвестиційні фонди і фінансові компанії.

Отже, оскільки головною метою створення ФПГ є отримання більш високих фінансових результатів від спільної діяльності її членів порівняно з результатами їх діяльності за рамками інтегрованого об’єднання, а основним фінансовим результатом їх діяльності є прибуток, тому питанням, які стосуються управління ефективності діяльності промислово-фінансових груп та напрямам їх вдосконалення слід приділяти більше уваги та постійно працювати над їх вдосконаленням.
Список використаних джерел:

1. Адаева Н. А. Повышение эффективности использования информационного ресурса в управлении промышленности: дис. канд. эконом. наук.: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Н. А. Адаева. - М., 2003. – 173 с.

2. Брутян, К. С. Удосконалення методики управління ефективністю діяльності промислово-фінансових / К. С. Брутян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Х., 2012. – №1. – С. 25-28.

3. Попова С.М. Диверсифікація діяльності промислових підприємств як елемент антикризового управління / С.М. Попова // Економіка розвитку: Наук, журнал. – №4(24). – Харків : ХДЕУ, 2010. – С. 30–32.

4. Управление по результатам. Пер. с фінск./ Общ. ред. и предисл. Я.А. Лентанна.- М. : Издательская група « Прогрес».- 1993.-320с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК БІЗНЕС-КЛІМАТУ УКРАЇНИ
23.02.2016 17:28
ІНВЕСТИЦІЇ В ПЕРСОНАЛ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК СОЦІАЛЬНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ
23.02.2016 17:20
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
22.01.2016 15:03
СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІМПОРТОЗАМІННОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
16.02.2016 12:46
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ КРУПНИХ ПІДПРИЄМСТВ
16.02.2016 12:34
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
16.02.2016 12:23
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
14.01.2016 23:12
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКУ
05.02.2016 17:01
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ЕЛЕМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
03.03.2016 16:12
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
01.02.2016 17:21
© 2010-2019 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.117 сек. / Mysql: 605 (0.085 сек.)