:: ECONOMY :: ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ :: ECONOMY :: ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
:: ECONOMY :: ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 
29.10.2018 23:54
Автор: Козіцька Наталя Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і економічного аналізу, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Грабчук Ольга Юріївна, магістрант кафедри економіки та організації виробництва, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Існування будь-якого суб’єкта господарювання пов’язане з розробкою, прийняттям і реалізацією управлінських рішень. Від того, які самі управлінські рішення розробляються і реалізуються, залежить поточна і перспективна конкурентоспроможність господарюючого суб’єкта. В свою чергу, розробка ефективних управлінських рішень потребує наявності міцного інформаційного підгрунття, що зможе забезпечити ефективність, раціональність, повноту і своєчасність управлінського рішення, можливість його моделювання, аналізу і прогнозування. Інструментом інформування користувачів виступає саме фінансова звітність, яка здатна надавати повну, неупереджену й достовірну інформацію про поточний стан і результати функціонування підприємств. Крім того, фінансова звітність вважається надійним джерелом аналітичних висновків щодо подальшого розвитку та визначення економічного потенціалу підприємства.

Питанням фінансової звітності у системі прийняття управлінських рішень присвятили свої праці такі вчені-економісти як: М. Пліс, П. Смоленюк, В. Рубейкін, Л. Пилипенко, С. Жукевич, Ю. Верига, Т. Бондарєва, І. Нагавичко, Є. Мних, А. Шеремет, Й. Даньків, І. Фаріон, В.Василенко та інші. Попри все, дане питання залишається актуальним і нині, оскільки відбуваються постійні зміни в структурі фінансової звітності, а отже необхідні дослідження в частині інформаційного забезпечення потенційних управлінських рішень.

В сучасних економічних умовах все більше зростає роль фінансового аналізу, який виступає основним інструментом для прийняття управлінських рішень. Розробка управлінського рішення є комплексом різних управлінських дій, де кожна наступна дія є логічним продовженням попередньої, тому управлінець в першу чергу зацікавлений у виборі такої групи та видів показників, які забезпечать йому комплексний аналіз та комплексне прийняття рішення. При виборі таких показників має бути передбачена можливість відслідкування їхньої зміни у динаміці та побудова трендів і динамічних рядів, які надаватимуть інформацію про тенденцію розвитку підприємства в цілому, так і окремих показників, які є актуальними для прийняття рішення. Об’єднання фінансових і нефінансових даних в єдину збалансовану систему забезпечує зацікавленим користувачам інформаційну базу для своєчасного виявлення зон ризику діяльності підприємства і прийняття ефективних управлінських рішень. 

Основним джерелом для проведення такого аналізу є фінансова звітність підприємства, яка задовольняє інформаційні потреби як зовнішніх так і внутрішніх її користувачів. Фінансова звітність є складовою частиною бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Вона розрахована насамперед на таких користувачів інформації, як інвестори, кредитори та інших, які не можуть вимагати звітів з урахуванням їх конкретних потреб. Одночасно фінансова звітність є не тільки надійним джерелом інформації, але й інструментом контролю, базою для генерації управлінських рішень, основою обґрунтованого вибору економічної стратегії розвитку підприємства. Вона гармонійно поєднується з основними класичними функціями менеджменту: планування, контроль, організація, мотивація. Фінансова звітність має прямий вплив на процес збору первинних даних про факти господарського життя підприємства. Відбувається деталізація завдань, процесів, окреслення інформаційних вимог на виробничому рівні. Також вона є засобом стимулювання і обмеження фінансової політики менеджменту. З її використанням здійснюють моніторинг, контроль, аналіз й оцінку досягнутих результатів та адекватні коригувальні дії [1].

Основними формами звітності для аналізу й прийняття управлінських рішень вважаються: Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) і Звіт про рух грошових коштів. А найбільш інформативною виступає Баланс (Звіт про фінансовий стан). Аналіз останнього дозволяє оцінити ефективність використання майна та джерел підприємства, динаміку їх зміни за певний період, їх достатність для здійснення поточної і майбутньої діяльності, оцінити ступінь залежності підприємства від зовнішніх джерел. 

Важливе значення для зовнішніх користувачів також має інформація, яка  формується в умовах застосування МСФЗ. Така звітність надає змогу підприємству оцінити вплив факторів на фінансовий результат та прийняти управлінські рішення, розуміючи їх вплив на результати за МСФЗ. Для прийняття раціонального управлінського рішення слід ефективно підібрати і використати певний набір економічних показників, які надаватимуть вичерпну інформацію про діяльність об’єкта дослідження. Відповідно, відмінності в формах, структурі та особливостях складання форм фінансової звітності за П(С)БО та МСФЗ вимагають змін і пристосувань прийомів і методів економічного аналізу [2].

Отже, економічна ефективність обґрунтування та прийняття управлінських рішень визначається якісними характеристиками використаних джерел інформації. Саме до таких джерел відносять фінансову звітність підприємств, яка формує основу інформаційної бази для здійснення аналізу господарської діяльності підприємств, а відповідно впливає на ефективність та раціональність прийняття управлінських рішень.

Список використаних джерел

1. Іваніхів Ю. Сутність і роль фінансової звітності у системі інформаційного забезпечення суб’єктів ринку / Ю. Іваніхів // Економічний аналіз.- 2010, №5.

2.Шеверя Я.В. Удосконалення організаційних та методичних засад алгоритму прийняття управлінських рішень користувачам фінансової звітності /електронний ресурс/ Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
30.10.2018 00:14
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
29.10.2018 23:41
СУЧАСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
29.10.2018 21:29
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (НА ПРИКЛАДІ ДП «РІВНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»)
29.10.2018 10:02
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В УКРАЇНІ
26.10.2018 13:30
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
24.10.2018 09:22
ХАРАКТЕР І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ІТ-ПОСЛУГ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
18.10.2018 12:09
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.259 сек. / Mysql: 774 (0.225 сек.)