:: ECONOMY :: ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ :: ECONOMY :: ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
:: ECONOMY :: ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

 
24.10.2018 09:22
Автор: Юрченко Олена Сергіївна, студентка, Київський національний університет технологій та дизайну
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Мета і завдання. Тема фінансових результатів діяльності підприємства є завжди актуальною і є предметом постійного обговорення серед науковців та практиків у сфері економіки та управління підприємством. Метою даного дослідження є виявлення проблем обліку фінансових результатів та пошук альтернативних шляхів його вдосконалення шляхом вирішення певних завдань, таких як:

• Ознайомлення з законодавчо-нормативною та теоретичною базою з питань обліку фінансових результатів;

• Виявлення основних проблем обліку фінансових результатів;

• Представлення альтернативних рішень щодо вдосконалення обліку фінансових результатів.

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом даного дослідження є чинна система обліку фінансових результатів, яка представлена діючим законодавством, предмет дослідження – основні проблеми обліку фінансових результатів.

Методи та засоби дослідження. Для досягнення сформульованої мети і вирішення поставлених завдань використано наступний інструментарій методів наукового дослідження:

• групування – для опрацювання аналітичної інформації;

• абстрактно-логічний, причинно-наслідкових зв’язків, опису, конкретизації, формалізації – для визначення інформаційних потреб користувачів щодо фінансових зобов’язань;

• узагальнення – для розробки рекомендацій із удосконаленням організації та методики обліку фінансових зобов’язань.

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Проблеми обліку фінансових результатів, а також доходів і витрат, що є складовими формування результатів діяльності було вже досить ретельно розглянуто у працях видатних дослідників, таких як: М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, В. В. Сопка, Л. М. Кіндрацької, Є. В. Мниха, М. Г. Чумаченка, В. О. Шевчука. Незважаючи на ці значні досягнення, слід зазначити, що в питаннях обліку фінансових результатів залишається чимало невирішених проблем, котрі потребують детального дослідження і вироблення пропозицій для практичної діяльності.

Результати дослідження. Трактування сутності доходів, витрат і фінансових результатів є важливою науковою проблемою. Ці категорії залишаються в центрі уваги вчениху багатьох важливих науках, таких як: філософія, економка, бухгалтерських облік та інші. Розглянувши та проаналізувавши праці деяких відомих вчених, можна прийти до висновку, що в економічній науці не існує точного і єдиного визначення поняття «фінансовий результат». Наприклад: за Бутинець Ф.Ф., фінансовий результат – це співставлення доходів та витрат підприємства відображених у звіті. Прибуток або збиток організації. Лондар С.Л. та Тимошенко О.В. зазначають, що фінансовий результат – це приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за звітний період, а Пушкар М.С. характеризує його як прибуток або збиток, отриманий в результаті господарської діяльності. 

Отже, можна прийти до висновку, що фінансовий результат визначається шляхом співставлення доходів і витрат діяльності підприємства, це може бути прибуток або збиток, що, у свою чергу, приводить до зростання (прибуток) або зменшення (збиток) власного капіталу. І саме отриманий фінансовий результат характеризує якість діяльності підприємства. Тому пропонуємо таке визначення фінансового результату, а саме – це якісний показник діяльності підприємства, який визначається як різниця між доходами та витратами і призводить до зростання (прибуток) або зменшення (збиток) власного капіталу.

Відповідно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», фінансовий результат (прибуток або збиток) підприємство може отримувати в результаті:

• операційної діяльності;

• інвестиційної діяльності;

• фінансової діяльності;

• надзвичайних подій.

Як відомо з вітчизняної практики, для обліку і узагальнення всіх результатів діяльності підприємства, бухгалтерам представлений План рахунків бухгалтерського обліку, але якщо проаналізувати наведену вище інформацію і співставити її з Планом рахунків та формою №2 «Звіт про фінансові результати», то можна прийти до висновку, що форма №2 відображає фінансові результати діяльності більш деталізовано ніж це дозволяє зробити План рахунків бухгалтерського обліку. Тому можна запропонувати внести до Плану рахунків субрахунки, які б включали  прибуток (збиток) від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 

Висновки. В результаті проведеного дослідження можна прийти до висновку, що фінансовий результат залежить від доходів і витрат діяльності підприємства, які класифікуються за видами діяльності, отже і фінансові результати мають таку ж класифікацію. Ефективність діяльності  підприємства у першу чергу залежить від прийняття правильних управлінських рішень, а якість цих рішень залежить від інформації, яка представлена бухгалтерським обліком. Вдосконалена нормативно-правова система бухгалтерського обліку, а саме Плану рахунків – це запорука успіху діяльності всього підприємства. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред.. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ЖІТІ, 2010. – 618 с.

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.99 р. № 996-ХІV. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Міністерства Фінансів України від 30 листопада 1999р. № 291 (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»,від 31 березня 1999 р. N 87(зі змінами та доповненнями). 

5. Пирець Н. М. Особливості обліку фінансових результатів згідно з національними та міжнародними стандартами / Н. М. Пирець, Я. Б. Панфілова // Економічний простір. – 2012. – № 62. – С. 228 – 234.

___________________________

Науковий керівник: Саюн Алла Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
30.10.2018 00:14
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
29.10.2018 23:54
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
29.10.2018 23:41
СУЧАСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
29.10.2018 21:29
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (НА ПРИКЛАДІ ДП «РІВНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»)
29.10.2018 10:02
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В УКРАЇНІ
26.10.2018 13:30
ХАРАКТЕР І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ІТ-ПОСЛУГ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
18.10.2018 12:09
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.171 сек. / Mysql: 774 (0.146 сек.)