:: ECONOMY :: ОЦІНКА ДЕФІНІЦІЙ КАТЕГОРІЇ «ВИТРАТИ» ЯК ОБ'ЄКТА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ :: ECONOMY :: ОЦІНКА ДЕФІНІЦІЙ КАТЕГОРІЇ «ВИТРАТИ» ЯК ОБ'ЄКТА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
:: ECONOMY :: ОЦІНКА ДЕФІНІЦІЙ КАТЕГОРІЇ «ВИТРАТИ» ЯК ОБ'ЄКТА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОЦІНКА ДЕФІНІЦІЙ КАТЕГОРІЇ «ВИТРАТИ» ЯК ОБ'ЄКТА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ

 
28.11.2017 19:08
Автор: Білик Вікторія Павлівна, студентка освітнього ступеня «Магістр», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]


Витрати – важлива економічна категорія, яка є основоположною у діяльності суб’єктів господарювання. 

Категорія «витрати» привертає увагу багатьох вчених-економістів протягом тривалого часу. Розкриття сутності «витрат» у різні часи пов'язують з типом економіки, економічним устроєм, формою власності на засоби виробництва, становленням і розвитком економічної думки.

Проблемні питання теорії та методики обліку і контролю витрат висвітлені  в працях таких вчених, як Андрющенко Н.С., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Герасимович А.М., Кіндрацька Л.М., Кужельний М.В., Линник В.Г., Мних Є.В., Палій В.Ф., Погорелова Ю.С., Савіна Г.Г., Сопко В.В., Чумаченко М.Г.  та інших вчених.

В економічній та обліковій літературі існують різні варіації трактування категорії «витрати». 

Категорію «витрати» слід  розглядати в двох аспектах: економічному  та бухгалтерському. 

Ростовська Г. визначає «витрати» як економічну категорію, яка відображає грошово-матеріальні ресурси, використані підприємством для здійснення його виробничо-господарської діяльності й досягнення поставленої 

мети за умови застосування найефективнішого варіанта їх використання [3].

В Економічному словнику витрати трактуються як сума зменшення вартості активів/ зменшення власного капіталу. Формування витрат здійснюється під час використання ресурсів в процесі здійснення його діяльності і мають цільову спрямованість [1, с. 43].

З бухгалтерської точки зору сутність  витрат розкривають Вербило О.Ф., Коблянська О.І.,  Кулішов В.В., Лень В.С., Мних Є.В., Нашкерська Г.В., Прохар Н.В., Шваб Л.І., які розглядають витрати як зменшення активів чи збільшення зобов’язань, що сприяють зменшенню власного капіталу (окрім зменшення капіталу через його вилучення або розподілу власниками).

Більшість вчених, які визначають витрати за бухгалтерським підходом, використовують трактування, що наведено у П(С)БО 16 «Витрати» та НП(С)БО 1«Загальні вимоги до фінансової звітності». Згідно з П(С)БО 16 «Витрати», витратами звітного періоду вважаються збільшення зобов’язань/ зменшення активів, що сприяють зменшенню власного капіталу підприємства (окрім зменшення капіталу через його вилучення або розподілу власниками), при умові, що ці витрати  можуть бути достовірно оцінені [2].

Таким чином, бухгалтерські витрати відрізняються від економічних витрат. Екoнoмічними витpатами є сума гpoшей, яку мoжна oтpимати пpи найбільш вигіднoму з усіx мoжливиx альтеpнативниx ваpіантів викopистання pесуpсів. Бухгалтерські витрати – це кoнкpетні витpати pесуpсів.

Список використаних джерел:

1. Економічний словник/ [уклад. Г.В. Осовська, О.О. Юшкевич, Й.С. Завадський]. – К.: Кондор, 2007. – 358 с.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Положення від 31.12.1999 № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

3. Ростовська Г.В. Витрати: економічна сутність та напрямки дослідження/ Г.В. Ростовська // Вісник Донецького національного університету. Серія В: економіка і право. – Вип.2. – 2009.- С. 268.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
29.11.2017 20:28
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
29.11.2017 19:53
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ В УКРАЇНІ ТА ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ В НИХ
28.11.2017 19:25
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
28.11.2017 19:21
КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, СТВОРЕНИХ ВСЕРЕДИНІ ПІДПРИЄМСТВА
28.11.2017 19:15
МЕТОДИКА ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
28.11.2017 18:25
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
28.11.2017 18:03
ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА МЕТОДИ ЇЇ МІНІМІЗАЦІЇ
28.11.2017 17:56
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
28.11.2017 17:50
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ
28.11.2017 17:45
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.167 сек. / Mysql: 774 (0.13 сек.)