:: ECONOMY :: ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРЩИНИ :: ECONOMY :: ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРЩИНИ
:: ECONOMY :: ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРЩИНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 17  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРЩИНИ

 
22.04.2011 21:13
Автор: Кравчук Наталія Іванівна, кандидат економічних наук, старший викладач Житомирського національного агроекологічного університету; Якімець Віта Вікторівна, студентка Житомирського національного агроекологічного університету
[Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці]
Необхідною умовою розвитку аграрних підприємств є цілеспрямована інвестиційна діяльність, від обсягів та ефективності якої значною мірою залежить процес відродження сільського господарства, яке потребує значних коштів на структурну перебудову, освоєння нових технологій, підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції тощо. Ефективному процесу практичного освоєння інвестиційних розробок перешкоджають слабка адаптація та низька інвестиційна активність аграрних підприємств, відсутність комплексного застосування інвестицій тощо. З огляду на вищезазначене виникає необхідність обґрунтування теоретико-методологічних засад переходу аграрних підприємств на інвестиційну модель розвитку, розробку організаційно-економічних механізмів практичного застосування інноваційної продукції з метою підвищення рівня наукоємного виробництва.
Дослідження різних аспектів інвестиційного розвитку та ефективності інвестицій відображені у працях зарубіжних вчених: Ф. Кене, Т. Мана, Д. Рікардо, А. Сміта та інших. Теоретичні, методологічні та практичні засади ефективності інвестицій поглиблено у працях М. Портера, Й. Шумпетера, П. Самуельсона. Проблемі ефективності інвестицій в аграрну сферу присвячено роботи вітчизняних дослідників В. Андрійчука, П. Канінського, М. Коденської, П. Саблука, В. Топіхи, О. Скидана, В. Юрчишина. Проте проблема активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств залишається недостатньо вивченою, що обумовило вибір теми дослідження.
Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних положень і  розробка практичних рекомендацій щодо активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Житомирського району.
Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності в Україні поряд із основними принципами зафіксовані в Законі „Про інвестиційну діяльність” [1], згідно з яким інвестиції розуміються як сукупність грошових, матеріальних, інтелектуальних та інших цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. Суб’єктами інвестиційної діяльності виступають органи державного управління, підприємці, фінансові інститути та домогосподарства, які здійснюють капіталовкладення в різні об’єкти: сектор державного регулювання, реальний, фінансовий, соціальний та екологічний сектори [3, с. 11].
Створення належних умов для залучення інвестицій в економіку України проводилося з перших років її незалежності. Однак цей процес активізувався після 1995 р. коли прямі іноземні інвестиції почали зростати і становили близько 280 млн. дол. США, а у 2009 р. цей показник перевищував 16 млрд. дол. США. Розподіл прямих іноземних інвестицій в галузевому розрізі свідчить, що традиційно привабливими є галузі промисловості – 38%, операції з нерухомим майном – 17% тощо (рис. 1). Галузь сільського господарства через притаманну їй ризикованість вважається непривабливою щодо ведення інвестиційної діяльності, тому у структурі інвестицій в основний капітал займає всього 6%.


Будучи суб’єктом інвестиційної діяльності аграрні підприємства самостійно визначають напрями, види й обсяги інвестицій, а також приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених фінансових, майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування. Вони можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців і учасників інвестиційної діяльності.
Для поглибленого аналізу сучасного стану інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Житомирського району розглянемо дані наведені в табл. 1. Всього у Житомирському районі 17 сільськогосподарських підприємств, 10 з яких здійснюють інвестування своєї діяльності головним чином в посів, догляд та збирання сільськогосподарських культур. Вкладання коштів в оборотні фонди підприємства вважається негативним явищем оскільки суттєвого оновлення потребують основні фонди сільськогосподарських підприємств.


Сільськогосподарські підприємства Житомирського району для розвитку своєї діяльності головним чином вкладають власні кошти не залучаючи додаткові інвестиції, що не дає можливості достатньо задовольняти всі потреби підприємств для розширеного відтворення. Всього у 2010 р. обсяг інвестицій становив 18 240 тис. грн.
Для подолання процесів гальмування інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки необхідно створити відповідну нормативно-правову базу, яка б регулювала інвестиційні процеси у сільському господарстві з метою підвищення ефективності та конкурентоспроможності товаровиробників. Необхідно прийняти комплексну програму залучення інвестицій, що передбачатиме: впровадження та розроблення механізмів залучення іноземних інвестицій; підвищення рівня гарантій і прав інвесторів, фінансування та страхування; створення державного реєстру іноземних інвесторів і банку даних про об'єкти іноземного інвестування тощо. Розглянуті завдання направлені на залучення додаткових джерел інвестицій у сільське господарство, що абсолютно необхідне для стабілізації виробництва й подальшого ефективного розвитку аграрного сектора.
Отже, покращення інвестиційної діяльності сільськогосподарських  підприємств Житомирщини можливе за рахунок створення належних умов для збільшення надходжень інвестицій в аграрний сектор економіки.
Подальшого розвитку потребують удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств, обґрунтування перспективних моделей розвитку  інвестиційної діяльності в сільському господарстві тощо.

Список використаної літератури:
1. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 47 // Відомості ВР. – 2002.
2. Вініченко І.І. Інвестиційна діяльність аграрних підприємств: монографія / І.І. Вініченко. – Донецьк: Юго – Восток, 2010. – 444 с.
3. Микитюк В.М. Регіональна стратегія інвестування аграрного сектору: моногр. / В.М. Микитюк, М.О. Орликовський. – Житомир: Видавництво „Житомирський національний агроекологічний університет”, 2010. – 220 с.

E-mail: Yakimets.86@mail.ru


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СТАН РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
23.04.2011 11:35
ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
22.04.2011 14:39
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ
15.04.2011 11:06
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
15.04.2011 10:44
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛЕГІТИМІЗАЦІЇ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
06.04.2011 13:26
ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
06.04.2011 13:15
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.304 сек. / Mysql: 763 (0.262 сек.)