:: ECONOMY :: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 44  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

 
03.10.2010 16:56
Автор: Світлична Вікторія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Облік і аудит» Харківської національної академії міського господарства
[Облік і аудит. Бухгалтерський облік. Управлінський облік. Податковий облік. Контроль і ревізія]
Трансформаційні перетворення економіки України вимагають від вітчизняних підприємств пошуку шляхів підвищення ефективності їх діяльності, удосконалення організації їх обліку і контролю, удосконалення напрямів роботи з матеріальними ресурсами підприємства.
Одним з видів ресурсів підприємства виступають й запаси. Кожне підприємство намагається максимально уважно будувати політику ефективного управління виробничими запасами, адже вони є базою підтримання виробничого процесу. Займаючи домінуючу частину активів підприємства, запаси грають вагому роль у формуванні структури витрат підприємств, а їх вартість суттєво впливає на рівень рентабельності виробництва. Раціональне використання виробничих запасів несе в собі потенціал підвищення ефективності виробництва. У свою чергу, формування достовірної інформації про наявність та рух виробничих запасів і правильне ведення бухгалтерського обліку їх вартості забезпечує достовірність фінансової звітності. Саме тому питання удосконалення бухгалтерського обліку виробничих запасів з максимальним наближенням їх до методології міжнародних стандартів є актуальними.
Питанням теоретичної розробки проблем організації і ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів присвячено достатньо велика кількість праць учених-економістів та фахівців в галузі обліку, таких як: Афанас’єва І.І., Бутинень Ф.Ф., Глібка О.В., Голов С.Ф., Дарманська Г.О., Карабаза І.А., Костирко І.Г., Михалевич С.Г., Мурашко О.В., Новодворська В.В., Приймачок О.М., Пушкар М.С., Рибалко О.М., Сайко О.В. та ін. [1-11, 14, 12, 13]
Аналізуючи численні дослідження з питань організації обліку запасів, можна стверджувати, що багато теоретичних положень і питань обліку даних ресурсів потребують вдосконалення і доопрацювання. У свою чергу, розв’язання цих питань зумовить вихід на якісно новий рівень побудови обліку виробничих запасів, значно підвищить їх роль в управлінні кожним вітчизняним підприємством. Наявність вищезазначених проблем та необхідність вдосконалення діючої практики обліку виробничих запасів на підприємствах України обумовили вибір теми дослідження.
Критичний огляд наукових праць дослідників і фахівців у галузі обліку дозволяє виокремити такі наступні негативні аспекти, що притаманні обліково-аналітичній роботі з виробничими запасами:
– складність та дискусійність аспектів визначення справедливої (ринкової та неринкової) вартості запасів;
– застосування підприємствами застарілих галузевих нормативно-правових актів з обліку і контролю виробничих запасів;
– низький рівень оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими запасами підприємства;
– відсутність комплексного поєднання даних усіх видів обліку підприємства для забезпечення керівництва підприємства необхідною управлінською інформацією;
– невідповідний рівень (а найчастіше і взагалі – відсутність) контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів (визначення оптимального їх рівня; вивчення обсягів, причин створення та політики реалізації понаднормативних запасів);
– обмеженість контролю використання виробничих запасів ретроспективним контролем фактичної собівартості та ін. [3, 5, 6, 10, 13]
На думку автора, потенціал підвищення ефективності функціонування виробничих запасів в сучасних умовах ринкових перетворень в Україні полягає в удосконаленні методики та організації їх бухгалтерського обліку і контролю. Реалізація даного потенціалу, крім того, забезпечить удосконалення обліково-аналітичного управління виробничими запасами та підсилить точність, достовірність та правильність їх обліку.
Для досягнення зазначеної мети необхідно здійснювати наступні організаційні заходи:
1) підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими запасами підприємства;
2) обґрунтування категорійного апарату терміну «виробничі запаси», їх класифікації та складу;
3) розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні виробничими запасами та обґрунтування раціональних методів проведення інвентаризації виробничих запасів в умовах автоматизації;
4) узгодження механізмів бухгалтерського та податкового обліку виробничих запасів;
5) організація виваженої аналітично-моніторингової роботи з запасами на кожному підприємстві (оцінка ефективності управління запасами; аналіз обсягів запасів у динаміці та чинників, що вплинули на їх зміну; аналіз впливу рівня цін тощо);
6) використання науково обґрунтованих, орієнтованих на сучасні умови ринкових перетворень механізмів нормування та планування запасів (із застосуванням експертних та економіко-математичних методів);
7) чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів підприємства (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності, заходів контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів). [3, 10]
Підсумовуючи, можна стверджувати, що реалізація перелічених напрямів удосконалення обліку запасів вітчизняними підприємствами призведе до значного підвищення результативності їх фінансово-економічної діяльності. Вирішення комплексу суперечливих та дискусійних питань обліково-аналітичного управління виробничими запасами є актуальним для підприємств України і потребує подальших досліджень з метою створення передумов для формування більш ефективної обліково-управлінської моделі.

Список використаної літератури:
1. Афанас’єва І.І. Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості): Автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний університет. – К., 2006. – 19с.
2. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 726с.
3. Глібка О.В., Рилєєв С.В. Удосконалення обліку і розробка системи контролю та аналізу виробничих запасів підприємства // Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Чернівці, 2006. – №3. – С.56
4. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнарадними стандартами: приклади та коментарі: Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840с.
5. Дарманська Г.О, Осадчий В.П. До питань формування виробничих запасів на підприємствах харчової промисловості // Вісник Технологічного університету Поділля. Ч.2. – 2000. – № 5. – С.99-101.
6. Карабаза І.А. Оцінка виробничих запасів як інструмент впливу на фінансові результати діяльності підприємства // Економіка Криму. – 2008. – №22. – С.73-77.
7. Костирко І.Г. Особливості обліку запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості // Економічний простір. – 2009. – №22/1. – С.185-189.
8. Михалевич С.Г. Виробничі запаси та критерії їх визнання активами підприємства // Труды международной научно-практической конференции «Развитие учета и аудита как основы информационно-аналитической системы предприятия». – Харків, 2005. – С.50-51.
9. Мурашко О.В. Удосконалення методів обліку матеріальних запасів на хлібопекарних підприємствах, Науковий вісник Національної академії ДПС України. – 2007. – №2(37). – С.126-132.
10. Новодворська В.В. До питання обліку виробничих запасів // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.intkonf.org.
11. Приймачок О. М. Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області): Автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний ун-т. – К., 2005. – 23с.
12. Рибалко О.М. Вдосконалення обліку виробничих запасів //Держава і регіони. Серія «Економіка та підприємництво».– 2008. – №3. – С.210-215.
13. Сайко О.В. Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2004. – 19с.
14. Фінансовий облік: Підручник для ВНЗ. 2-ге вид. – Рекомендовано МОН / за ред. Пушкар М.С. – Тернопіль, 2004. – 630с.

e-mail: vitusya-mama@mail.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
07.10.2010 13:53
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ, ЩО ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ОСНОВІ ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
04.10.2010 09:41
СПРОЩЕНА СИСТЕМА В ОПОДАТКУВАННІ
03.10.2010 16:26
НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДЛЯ ДОСКОНАЛОГО ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
03.10.2010 16:25
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.547 сек. / Mysql: 899 (0.466 сек.)